Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wydział Inwestycji i Drogownictwa

Magdalena Rogólska –p.o. Dyrektor Wydziału
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 75 77 61 566 wew. 201 , 75 77 50 672 wew. 201
pokój nr 217, I piętro w budynku nr 8

Referat ds. Drogownictwa - tel. 75 77 50 182

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
pokój nr 213 i 214, I piętro w budynku nr 8

Zamówienia Publiczne - tel. 75 77 61 566 wew. 208 lub 75 77 50 562 wew. 208
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
pokój nr 218, I piętro w budynku nr 8

 

1. Do zadań wydziału z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych i zamówień publicznych należy:
1) wykonywanie nadzoru merytorycznego nad stosowaniem przepisów ustawy – prawo zamówień publicznych;
2) prowadzenie procedur związanych z udzielaniem zamówień zgodnie z ustawą - prawo zamówień publicznych;
3) udzielanie pomocy w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych – jednostkom organizacyjnym powiatu;
4) koordynowanie prac komisji przetargowych;
5) inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie przedsięwzięć i projektów związanych z pozyskaniem i wykorzystaniem środków zewnętrznych;
6) wnioskowanie o powoływanie zespołów do opracowania i realizacji wniosków wymagających współdziałania kilku wydziałów, ustalanie harmonogramu działań;
7) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami instytucji krajowych i międzynarodowych udzielających pomocy finansowej;
8) współpraca z regionalnymi instytucjami, organizacjami i samorządami w kraju i za granicą w zakresie przygotowania i koordynowania wspólnych projektów rozwojowych współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

2. Do zadań wydziału z zakresu inwestycji i infrastruktury gospodarczej należy:

1) prowadzenie całości spraw związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem finansowym inwestycji;
2) uzgadnianie projektów planów w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych i remontowych we współdziałaniu z wydziałami i jednostkami organizacyjnymi;
3) przyjmowanie, wstępne analizowanie i opiniowanie zgłoszeń w zakresie potrzeb inwestycyjnych i modernizacyjnych pochodzących od wydziałów i jednostek organizacyjnych, na podstawie przygotowanej przez nie dokumentacji technicznej;
4) przy współpracy z jednostkami organizacyjnymi, opracowywanie hierarchii potrzeb inwestycyjnych, ustalanie zakresu robót i przewidywanie efektów inwestycyjnych w kontekście możliwości ich finansowania;
5) opracowanie i uaktualnianie danych dotyczących stanu technicznego, potrzeb remontowo-modernizacyjnych obiektów wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości – prowadzenie rejestru planowanych zadań;
6) wykonywanie nadzoru merytorycznego nad jednostkami realizującymi zadania inwestycyjne i modernizacyjne;
7) monitorowanie i koordynacja oraz udział w realizacji inwestycji, czynnościach odbiorowych, przekazaniu do eksploatacji i rozliczeniu inwestycji;
8) inicjowanie i koordynacja inwestycji wspólnych wraz z uzgodnieniami dotyczącymi sposobu ich finansowania;
9) doradztwo merytoryczne w zakresie przygotowania oraz koordynowania procesów inwestycyjnych;
10) doradztwo merytoryczne w zakresie infrastruktury oraz administracji;
11) uzgadnianie rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych zgłaszanych przez jednostki organizacyjne powiatu.

3. Do zadań wydziału z zakresu drogownictwa należy:

1) wykonywanie przeglądów dróg i obiektów mostowych;
2) prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych, gromadzenie danych techniczno- eksploatacyjnych oraz przechowywanie dokumentacji technicznej;
3) zbieranie danych o ruchu i zdarzeniach na drogach, informacji o stanie dróg i przeprowadzanie kontroli w tym zakresie;
4) uzgadnianie planów zagospodarowania przestrzennego i przygotowywanie koncepcji oraz projektów planów rozwoju sieci drogowej;
5) nadzór i odbiory robót zlecanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę;
6) ochrona dróg i mostów, w tym:
a) przygotowanie dokumentacji w sprawie uzgodnień i zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dla dróg powiatowych i budowę zjazdów na te drogi,
b) przygotowanie dokumentacji w sprawie naliczania kar i opłat za zajęcie pasa drogowego,
c) nadzorowanie realizacji uzgodnień i robót w obcym pasie drogowym;
7) nadzór nad pracami związanymi z zimowym utrzymanie dróg;
8) współdziałanie w wykonywaniu zadań związanych z przeciwpowodziową i przeciwlodową ochroną obiektów mostowych i dróg;
9) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do podjęcia przez właściwy organ decyzji o wprowadzeniu ograniczeń bądź zamykania dróg dla ruchu, gdy wymaga tego stan techniczny drogi lub bezpieczeństwo ruchu;
10) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej organizacji ruchu na drogach, zezwoleń na przejazdy pojazdów ponadnormatywnych, umieszczenia urządzeń obcych na obiektach mostowych;
11) planowanie robót oraz nadzór i koordynacja utrzymania mostów;
12) opracowywanie planów remontów obiektów mostowych oraz przygotowywanie i zatwierdzanie dokumentacji technicznej budowy i remontów, nadzór i odbiór budowy i remontów;
13) nadzór inwestorski dla robót drogowych;
14) przygotowywanie i uczestniczenie w procesie przetargowym w trybie zamówień publicznych;
15) współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie utrzymania i bezpieczeństwa dróg.
4. Realizacja innych zadań powierzonych przez starostę.”.

Więcej w tej kategorii: Formularze i wnioski »
KLAUZULA INFORMACYJNA

klauzula informacyjna

Klaster Energii

logo final2

Firemki

logo firemki

Firmičky/Firemki