Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Wydrukuj tę stronę

Wydział Geodezji i Kartografii

Magdalena Sosnowska - Dyrektor
tel. 75 77 61 541 wew. 4
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
pokój nr 202, I piętro w budynku 8

Obsługa interesantów (udostępnianie kopii materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
wydawanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków):
tel. 75 77 615 41 wew. 2, pokój 210, I piętro w budynku 8.

Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków:
tel. 75 77 61 541 wew. 5, pokój 211, I piętro w budynku 8,
tel. 75 77 61 541 wew. 6, pokój 212, I piętro w budynku 8.

Obsługa wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych:
tel. 75 77 61 541 wew. 3, pokój 203, I piętro w budynku 8,
tel. 75 77 56 273, pokój 208, I piętro w budynku 8.

Weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych
przyjmowanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
tel. 75 77 61 541 wew. 1, pokój 211A, I piętro w budynku 8,

Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:
tel. 75 77 61 541 wew. 3, pokój 203, I piętro w budynku 8

Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów:
tel. 75 77 61 541 wew. 4, pokój nr 202, I piętro w budynku 8

Do zadań wydziału należy:

1) obsługa wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w tym:
- rejestrowanie w systemie teleinformatycznym PZGiK zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,
- uzgadnianie z wykonawcą prac geodezyjnych lub prac kartograficznych listy materiałów niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac,
- udostępnianie za opłatą kopii materiałów niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac,
- wydawanie licencji określających uprawnienia dotyczące możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu,
- naliczanie i pobieranie opłat za udostępnienie materiałów zasobu, takich jak: udostępnianie kopii materiałów niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych, uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych lub z dokumentacją przekazaną przez tego wykonawcę do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres,
2) weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych przyjmowanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi:
- wykonywania pomiarów geodezyjnych w związku z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, opracowaniem dokumentacji geodezyjnej dotyczącej nieruchomości na potrzeby postępowań administracyjnych lub sądowych oraz czynności cywilnoprawnych, wykonywaniem opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych na potrzeby budownictwa, a także opracowywania wyników tych pomiarów,
- kompletności przekazywanych wyników wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych;
3) prowadzenie dla obszaru powiatu ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości), w szczególności:
- aktualizowanie informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków, poprzez wprowadzanie udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych, w celu ujawnienia nowych danych ewidencyjnych, zastąpienia danych niezgodnych ze stanem faktycznym, stanem prawnym lub obowiązującymi standardami technicznymi - danymi zgodnymi ze stanem fatycznym lub prawnym oraz obowiązującymi standardami technicznymi;
4) zawiadamianie o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych następujących podmiotów:
- organów podatkowych w wypadku zmian danych mających znaczenie dla wymiaru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego,
- właściwego miejscowo wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego – w wypadku zmian danych objętych działem I ksiąg wieczystych,
- właściwą miejscowo jednostkę statystyki publicznej – w wypadku zmian w cechach adresowych nieruchomości oraz dopisywania i wykreślania budynków,
- innych właściwych podmiotów ewidencyjnych oraz osób, jednostek organizacyjnych i organów, o których mowa w przepisach rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków;
- obsługa interesantów (z wyłączeniem wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych), w tym:
- rejestrowanie w systemie teleinformatycznym PZGiK wniosków o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wniosków o wydanie wypisów, wypisów i wyrysów lub wyrysów z ewidencji gruntów i budynków;
- udostępnianie kopii materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- udostępnienie kopii dokumentów niebędących materiałami zasobu,
- przygotowywanie i udostępnianie dokumentów służących za podstawę do zmiany danych ujawnionych w dziale I ksiąg wieczystych,
- pobieranie opłat za udostępnienie materiałów zasobu oraz za wykonywanie czynności, takich jak: sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres, udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków,
- wydawanie licencji określających uprawnienia dotyczące możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu,
- wydawanie zaświadczeń;
5) zakładanie i prowadzenie w systemie teleinformatycznym bazy danych obiektów topograficznych (BDOT), dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich, o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000;
6) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, tj.: mapy ewidencyjne w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 oraz mapy zasadnicze w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000;
7) prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (powiatowej bazy GESUT);
8) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, w tym:
- organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych z udziałem inwestorów, podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu, wójtów (burmistrzów), na obszarze właściwości których mają być sytuowane projektowane sieci uzbrojenia teren i innych podmiotów, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzających terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach,
- naliczanie i pobieranie opłat za uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu;
9) prowadzenie ewidencji materiałów zasobu w postaci materiałów elektronicznych, w systemie teleinformatycznym PZGiK;
10) wyłączanie z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego materiałów, które utraciły przydatność użytkową;
11) zakładanie osnów szczegółowych;
12) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych obejmującą zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej szczegółowych osnów geodezyjnych;
13) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
14) prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
15) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych, obejmującą zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej rejestru cen i wartości nieruchomości;
16) przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków;
17) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
18) realizacja innych zadań powierzonych przez starostę.