Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Projekty realizowane

1. Projekt “Zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych wraz z działaniami termomodernizacyjnymi w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Zgorzelcu” został złożony do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną w tym zawodową. Celem projektu jest poprawa warunków nauczania w zakresie zajęć matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych w Liceum Ogólnokształcącym w Zgorzelcu. Projekt obejmuje wyposażenie Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu w niezawodną sieć bezprzewodową oraz doposażenie pracowni: matematycznych, informatycznej i pracowni akademii CISCO, z dziedziny nauk przyrodniczych (geograficzna, fizyczna, chemiczna, biologiczna) i 1 stanowisko pracy dla uczniów z orzeczonym kształceniem specjalnym. W ramach niniejszego projektu przewidziano również zakup urządzenia dla osób niepełnosprawnych – schodołaz gąsienicowy T9. Ponadto planuje się wymianę wyeksploatowanych i awaryjnych piecy gazowych na trzy pompy ciepła typu woda/powietrze na potrzeby podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Projekt będzie realizowany w 2017 roku. 

Całkowita wartość projektu 561 404,05 zł, dofinansowanie 85% 477 193,43 zł.

 

2. Powiat Zgorzelecki jest Partnerem w projekcie „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG”, który został złożony do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 2.1. E-usługi publiczne. Rolę Lidera Partnerstwa w projekcie pełni Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego z siedzibą w Głogowie. Głównym celem realizacji Projektu jest podniesienie konkurencyjności regionu poprzez modernizację zasobów geodezyjno-kartograficznych Powiatów Województwa Dolnośląskiego, ukierunkowaną na podniesienie ilości i jakości świadczonych e-usług przez administrację publiczną.
Wartość projektu 51 512 401,87 zł, wartość dofinansowania 43 582 788,92 zł.

3. Projekt pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgorzelcu”.
Celem projektu jest poprawa warunków nauczania oraz podniesienie jakości pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Projekt jest realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Zgorzelcu, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Zgorzelecki.
Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym osób niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.
W ramach projektu zaplanowano wyposażenie pracowni informatycznej w komputery i sprzęt cyfrowy, zakup sprzętu do Sali Doświadczeń Świata oraz do terapii Tomatisa.
Całkowita wartość projektu 130 212,37 zł, w tym dofinansowanie z EFRR 85 % 110 680,51 zł
Projekt pn.: „Zakup sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgorzelcu” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

4. Projekt pn. projektu pn „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu na potrzeby utworzenia warsztatów szkolnych”.
Celem projektu jest poprawa warunków nauczania oraz podniesienie jakości kształcenia w szkolnictwie zawodowym. Projekt skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu, w tym do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Projekt będzie realizowany w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgorzelcu. Przedmiotem projektu jest przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu i utworzenie w nich pracowni zawodowych na potrzeby kształcenia praktycznej nauki zawodu obu szkół wraz z wyposażeniem i zapleczem socjalno-sanitarnym. W przebudowanym obiekcie powstaną następujące pracownie zawodowe: pracownia urządzeń techniki komputerowej, pracownia badań i ochrony środowiska, pracownia montażu i eksploatacji instalacji elektrycznych, pracownia dydaktyczna i warsztatowa robót murarsko-tynkarskich, pracownia warsztatowa i dydaktyczna montażu systemów suchej zabudowy, pracownia dydaktyczna i warsztatowa robót malarsko-tapeciarskich, pracownia warsztatowa robót posadzkowo-okładzinowych oraz 5 sal dydaktycznych wraz z zapleczem. W ramach projektu zaplanowano także doposażenie pracowni zawodowych znajdujących się w budynkach dydaktycznych Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych (pracowni komputerowych technik multimedialnych; pracowni do tworzenia stron internetowych, aplikacji internetowych oraz baz danych; pracowni lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych; pracowni podstaw elektrotechniki i elektroniki) oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych (pracowni budowlanej – dokumentacji technicznej i rysunku technicznego, pracowni budowlanej – kosztorysowania i normowania). W celu udostępnienia uczniom niepełnosprawnym pracowni znajdujących się na I piętrze budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu zostanie zakupiony schodołaz gąsienicowy.
Okres realizacji:2016-2018
Całkowita wartość projektu: 3 338 903,87 zł, z czego dofinansowanie z EFRR 85% 2 838 068,29 zł.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 


5. Projekt „RegionalManagement. Kompetencje i perspektywy zawodowe w polsko-saksońskim regionie przygranicznym”.
Projekt zakłada opracowanie i przeprowadzenie transgranicznych działań edukacyjnych w kierunku rozwoju regionalnego rynku pracy w obszarze wsparcia w dziedzinach: menedżer turystyki regionalnej i menedżer kultury. W celu zwiększania wymiany, zdobywania kwalifikacji zawodowych, tworzenia polsko-niemieckich sieci turystycznych oraz zwiększania atrakcyjności obszaru wsparcia tj. opracowanie przez uczniów oferty turystycznej z wykorzystaniem potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego zostaną utworzone w czterech liceach w Polsce i trzech gimnazjach w Saksonii Uczniowskie Agencje Turystyczne (UAT). UAT (15 uczniów i 2 nauczycieli w każdej szkole) wyposażone zostaną ze środków projektu w niezbędny sprzęt, konieczny do opracowania, prezentacji i promocji regionalnej oferty kulturalno-turystycznej. W tym celu uczniowie i nauczyciele uczestniczyć będą w działaniach edukacyjnych prowadzonych przez ekspertów z Polski i Niemiec, które pozwolą im zdobyć kompetencje zawodowe z zakresu turystyki regionalnej i zarządzania kulturą, pogłębią znajomość języka sąsiada, a także wiedzę dotyczącą realiów społecznych sąsiedniego kraju i regionu przygranicznego. Nauczyciele pełniący rolę opiekunów merytorycznych grup uczniowskich wspierają realizację działań oraz procesy logistyczne w UAT. Partnerem Wiodącym w projekcie jest Saksońska Agencja Oświatowa (SBA). Projekt będzie realizowany od września 2016r. - do sierpnia 2019roku. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

 

6. Projekt "Transgraniczne zapobieganie i zwalczanie powodzi i klęsk żywiołowych" złożony został przez Powiat Görlitz i Powiat Zgorzelecki w ramach Priorytetu IV Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.
Głównym celem projektu jest poprawa ochrony ludności w regionie przygranicznym w przypadku powodzi lub innych zagrożeń. Działania przewidziane do realizacji to np.: analiza potencjalnych zagrożeń w polskiej i niemieckiej części obszaru objętej projektem, koncepcje i stworzenie programu do transgranicznej wymiany informacji o zagrożeniach, transgraniczna integracja danych dot. współdziałania w sytuacjach kryzysowych, transgraniczne ćwiczenia w zakresie obsługi programu do wymiany informacji, promocja i rozpowszechnianie wyników. Wartość projektu Powiatu Zgorzeleckiego 248.547,66 eur. Środki wspólnotowe 85% 211.265,51 eur, wkład własny 15% 37.282,15 eur. Realizacja projektu planowana jest od grudnia 2016 r. do listopada 2019 roku. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

Więcej w tej kategorii: Projekty zrealizowane »
Klaster Energii

logo final2