Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Uncategorised

Południowo-Zachodni Klaster Energii

logo final

Mając na uwadze wolę Partnerów rozwijania współpracy dla osiągnięcia celów zmierzających do poprawy lokalnego bezpieczeństwa energetycznego w sposób zapewniający uzyskanie efektywności ekonomicznej, poprawy stanu środowiska, w tym w szczególności jakości powietrza oraz stymulację rozwoju regionu z wykorzystaniem lokalnie dostępnych zasobów energetycznych, w szczególności odnawialnych źródeł energii, uwzględniając potrzeby otoczenia i specyfikę regionu, Partnerzy postanawiają zawrzeć Porozumienie o ustanowieniu Południowo-Zachodniego Klastra Energii.

MISJA

Misją Klastra jest poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz poprawa stanu środowiska na obszarze Powiatu Zgorzeleckiego, w tym jakości powietrza, wzmocnienie lokalnej gospodarki dzięki efektywnemu wykorzystywaniu lokalnie dostępnych zasobów energetycznych, w tym z wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii oraz inne działania proefektywnościowe.

 

CELE KLASTRA

 • zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego regionu, głównie w zakresie poprawy jakości zasilania, przeciwstawianie się powstającym zagrożeniom dla bezpieczeństwa energetycznego oraz opracowywanie i wdrażanie skutecznych metod zapobiegania negatywnym skutkom tych zjawisk;
 • zaspokojenie potrzeb energetycznych przedsiębiorców, instytucji i mieszkańców regionu;
 • rozwój rozproszonych źródeł energii;
 • rozwój produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji;
 • poprawa stanu jakości powietrza poprzez zastąpienie indywidualnych kotłowni lokalną siecią ciepłowniczą lub zwiększeniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii w sektorze ciepłownictwa skutkujące zmniejszeniem „niskiej emisji”;
 • zwiększenie i racjonalizacja wykorzystania zasobów lokalnych;
 • zmniejszenie energochłonności gospodarki;
 • zmniejszenie kosztów energii dla odbiorcy końcowego;
 • aktywizacja i rozwój społeczeństwa obywatelskiego ze względu na korzyści z zawarcia szerokiego porozumienia pomiędzy wszystkimi uczestnikami klastra energii, w tym lokalnego biznesu, odbiorców indywidualnych i władz samorządowych;
 • tworzenie nowych miejsc pracy;
 • stworzenie warunków do współdziałania wytwórców, konsumentów i prosumentów na rynku energii w celu zaspokojeniu rosnącego zapotrzebowanie na energię elektryczną w miejscowościach słabiej zurbanizowanych;
 • inicjowanie i podejmowanie działań, w tym procesów inwestycyjnych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych, w szczególności innowacyjnych modeli wytwarzania, magazynowania i dystrybucji energii, z wykorzystaniem dostępnych lokalnie zasobów, z którego będą mogli korzystać Partnerzy, mieszkańcy oraz inne podmioty z regionu.

PARTNERZY ZAŁOŻYCIELE

              powait zgorzelec Powiat Zgorzelecki
              bogatynia Gmina Bogatynia
              wegliniec Gmina Węgliniec
              piensk Gmina Pieńsk
             zawidow Gmina Zawidów
PGE Gónictwo i Energetyka 
Konwencjonalna S.A
 PGE Energ Odnaw 1 PGE Energia Odnawialna S.A
 polskie pomidory jpg Polskie Pomidory Spółka Akcyjna
  citronex beztla1 Citronex I
     PEC

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Spółka Akcyjna z siedzibą w Bogatyni

 logo Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne ELTUR-SERWIS sp. z o.o.
logo top duże Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne TOP SERWIS sp. z o.o.
MEGA SERWIS MegaSerwis sp. z o.o.
 957 EPORE sp. z o.o.
 betrans 350px Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe „Betrans” sp. z o.o.
   elbest logo ELBEST sp. z o.o.
   logo mini szpital Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielnym Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
   

Klub Radych Niezależnych

Przewodniczący Klubu - Andrzej Tyc
Wiceprzewodnicząca Klubu - Eleonora Kozieł


1. Artur Bieliński
2. Iwona Derucka
3. Małgorzata Sokołowska

Nieodpłatna pomoc prawna

Lokalizacja i harmonogram działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie zgorzeleckim:

1) Urząd Miasta w Zgorzelcu, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, tel. 75 77 50 099
(nieodpłatna pomoc prawna świadczona przez adwokatów)

Poniedziałek od godz. 8.15 do 12.15
Wtorek od godz. 12.00 do 16.00
Środa od godz. 8.00 do 12.00
Czwartek od godz. 8.15 do 12.15
Piątek od godz. 8.00 do 12.00

2) Zakład Usług Komunalnych w Pieńsku, ul. Kościuszki 4, 59-930 Pieńsk, tel. 75 77 86 357
(nieodpłatna pomoc prawna świadczona przez radców prawnych)

Poniedziałek od godz. 10.00 do 14.00
Wtorek od godz. 10.00 do 14.00
Środa od godz. 10.00 do 14.00
Czwartek od godz. 11.00 do 15.00
Piątek od godz. 10.00 do 14.00

3) Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni, ul. II Armii Wojska Polskiego 14,
59-920 Bogatynia, tel. 75 77 25 292 (wykonywanie nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone zostało organizacji pozarządowej – Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS z siedzibą w Ręczynie. Pomoc prawna świadczona przez radców prawnych i adwokatów)

Poniedziałek od godz. 12.00 do 16.00
Wtorek od godz. 10.00 do 14.00
Środa od godz. 10.00 do 14.00
Czwartek od godz. 10.00 do 14.00
Piątek od godz. 9.00 do 13.00

4) Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu, ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec, tel. 75 77 12 556
(wykonywanie nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone zostało organizacji pozarządowej – Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS z siedzibą w Ręczynie. Pomoc prawna świadczona przez radców prawnych i adwokatów)

Poniedziałek od godz. 12.00 do 16.00
Wtorek od godz. 10.00 do 14.00
Środa od godz. 10.00 do 14.00
Czwartek od godz. 10.00 do 14.00
Piątek od godz. 10.00 do 14.00

W przypadku dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) punkty nie będą czynne.

Osoby uprawnione do uzyskiwania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz sposób wykazywania uprawnień w celu jej otrzymania
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia
5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863);
3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693);
4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203);
5) która nie ukończyła 26 lat;
6) która ukończyła 65 lat;
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty;
8) kobietom w ciąży                     

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, wykazuje  odpowiednio przez:
1) przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
2) przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia
5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
3) przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
4) przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011
r. o weteranach działań poza granicami państwa;
5) przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
6) złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności tj. klęska żywiołowa, katastrofa naturalna, awaria techniczna powodująca sytuację zagrożenia lub poniesienia straty.
Nieodpłatna pomoc prawna polega na:
1) poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach;
2) wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
3) udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa
w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo - administracyjnym;
4) sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego
w postępowaniu sądowo - administracyjnym.
 
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje następujących spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Szczegółowe zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz sposobu jej  dokumentowania określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. U. poz. 2186).

Uwagi co do funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej można zgłaszać pod nr telefonu - 75 77 50 184.

Zapraszamy również na stronę poświęconą darmowej pomocy prawnej: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

klauzula informacyjna

Klaster Energii

logo final2