XXXI sesja Rady Powiatu Zgorzeleckiego
XXXI sesja Rady Powiatu Zgorzeleckiego
Kategoria: Aktualności
26.03.2021
Godz: 12:54
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Przewodnicząca Rady Powiatu uprzejmie zaprasza na XXXI, nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Zgorzeleckiego, która odbędzie się w dniu 30 marca 2021 r. o godz. 14.30. Obrady zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym.

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawozdanie Starosty Zgorzeleckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok.

3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Zgorzelecki za rok 2020.

4. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawach:
a) przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Zgorzeleckim na lata 2021-2027;
b) przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Zgorzeleckim na lata 2021-2027”;
c) zmiany uchwały nr LV/330/2006 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zgorzelcu;
d) podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi zgorzeleckiemu na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
e) podwyższenia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin pomocowych;
f) ustalenia na 2021 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, których organem prowadzącym jest powiat zgorzelecki oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinasowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie, a także specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane;
g) zmiany uchwały nr XLIII/276/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek prowadzonych na terenie Powiatu Zgorzeleckiego przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;
h) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Zgorzeleckiego, zlokalizowanego w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8;
i) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 2 lat, lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Zgorzeleckiego, położonego w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8;
j) zmiany uchwały nr XXX/200/2020 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2021-2032;
k) zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2021 rok.

5. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Małgorzata Sokołowska

Unia Europejska Banner