Ankieta dla mieszkańców powiatu – najważniejsze problemy związane z ochroną środowiska na terenie woj. dolnośląskiego
Ankieta dla mieszkańców powiatu – najważniejsze problemy związane z ochroną środowiska na terenie woj. dolnośląskiego
Kategoria: Aktualności
26.08.2021
Godz: 15:09
Redaktor: Paweł Paluszkiewicz Paweł Paluszkiewicz
Drukuj

Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął Wojewódzki Program Ochrony Środowiska Województwa
Dolnośląskiego na lata 2014-2017 z perspektywą do 2021 r.

Ze względu na kończący się okres obowiązywania Programu Zarząd Województwa Dolnośląskiego przystąpił do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029.

Nowy Program:

  • będzie zawierał ocenę aktualnego stanu środowiska przyrodniczego oraz propozycję działań, umożliwiających poprawę jego jakości,
  • będzie zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, dotyczącymi zagadnień ochrony środowiska i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych,
  • zostanie opracowany w oparciu o Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska przygotowane przez Ministerstwo Środowiska,
  • będzie uwzględniać założenia polityki ekologicznej państwa i zrównoważonego rozwoju.

Przyjęte rozwiązania będą uwzględniać zapisy obowiązujących dokumentów strategicznych, planistycznych i programowych szczebla krajowego i regionalnego.

Marszałek Województwa Dolnośląskiego chcąc włączyć mieszkańców w proces oddolnego współdecydowania o zawartości nowego Programu, zwraca się z prośbą, o WYPEŁNIENIE ANKIETY dotyczącej najważniejszych problemów związanych z ochroną środowiska na terenie województwa dolnośląskiego.

źródło: UMWD

Unia Europejska Banner