Jednorazowa dotacja dla mikro oraz małych przedsiębiorców
Jednorazowa dotacja dla mikro oraz małych przedsiębiorców
Kategoria: Aktualności
2.02.2021
Godz: 11:01
Redaktor: BP BP
Drukuj

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu z dniem 01 lutego 2021 r. rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie mikroprzedsiębiorcom oraz małym przedsiębiorcom jednorazowej dotacji na  pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.

Warunkiem uzyskania dotacji przez mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę jest:

  • prowadzenie na dzień 30 listopada 2020 r. działalności gospodarczej, oznaczonej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami zgodnymi z poniższą tabelą;
  • niezawieszenie wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący 30 listopada
    2020 r.
  • uzyskanie przychodu z działalności w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku
    o dotację niższego co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub analogicznym miesiącu roku poprzedniego.
 l.p. Kod PKD Nazwa kodu
1 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
2 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
3 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
4 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
5 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
6 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
7 52.23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
8 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
9 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
10 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
11 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
12 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
13 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
14 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
15 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
16 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
17 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
18 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
19 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
20 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
21 74.20.Z Działalność fotograficzna
22 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
23 79.11.A Działalność agentów turystycznych
24 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
25 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
26 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
27 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
28 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
29 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
30 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
31 85.59.A Nauka języków obcych
32 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
33 86.10.Z Działalność szpitali – jedynie w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa                     w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej
34 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
35 86.90.D Działalność paramedyczna
36 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
37 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
38 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
39 91.02.Z Działalność muzeów
40 93.11.Z Działalność obiektów sportowych
41 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
42 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
43 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
44 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
45 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
46 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
47 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
48 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Wniosek o udzielenie dotacji należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl do powiatowego urzędu pracy właściwego terytorialnie ze względu
na siedzibę mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy.

Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.

Wnioski o przyznanie dotacji mogą być składane do dnia 31 marca 2021 r.

Zasady uzyskania w/w wsparcia oraz aktualny formularz wniosku dostępne na stronie internetowej urzędu: http://zgorzelec.praca.gov.pl w zakładce „Dla Pracodawców i Przedsiębiorców – Tarcza antykryzysowa COVID-19″

 

 

 

Unia Europejska Banner