Dzisiaj (26.07.2021r.) w Żarskiej Wsi Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński, Wicestarosta Mirosław Fiedorowicz oraz Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj i Z-ca Wójta Marek Wolanin, przekazali wykonawcy plac budowy. Przebudowa obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 2398D w Żarskiej Wsi, o długości 1 355 mb i realizowana jest w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2398D relacji Żarska Wieś- Pokrzywnik na odcinku 2847mb od km 5+905,00 do km 8+482,00 i od km 9+062,00 do km...
26.07.2021
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 14:34
Czytaj więcej
Dzisiaj (20.07.2021r.) w Studniskach Dolnych Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński, Wicestarosta Mirosław Fiedorowicz oraz Wójt Gminy Sulików Robert Starzyński, przekazali wykonawcy plac budowy. Remont obejmie odcinek drogi powiatowej nr 2386D relacji Kunów - Studniska Dolne, droga dojazdowa do gruntów rolnych. Remontowany odcinek wynosi 1680 mb. Remont drogi realizowany jest w ramach wspólnego porozumienia z dnia 1 lipca br. sprawie realizacji inwestycji na drodze powiatowej w...
20.07.2021
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 13:54
Czytaj więcej
Projekt grantowy wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”Działanie 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Powiat Zgorzelecki podpisał umowę dotyczącą realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia...
15.07.2021
Redaktor: Paweł Paluszkiewicz
Godzina dodania: 13:52
Czytaj więcej
Projekt pn. ,,Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań” zrealizowany zostanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno – komunikacyjne, Działania 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałania 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne (E-usługi i otwarte zasoby publiczne). Sposób finansowania dla poszczególnych...
15.07.2021
Redaktor: Paweł Paluszkiewicz
Godzina dodania: 13:50
Czytaj więcej
Nazwa programu: Program Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020 Beneficjent FMP: Powiat Zgorzelecki Partner projektu: Powiat Görlitz Opis projektu: Projekt zakłada przeprowadzenie działań promocyjno – informacyjnych mających  prowadzić do m.in. intensyfikacji współpracy partnerskiej Powiatu Zgorzeleckiego i Powiatu Görlitz, z okazji obchodów 20-lecia powstania Powiatu Zgorzeleckiego oraz 15-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W ramach...
15.07.2021
Redaktor: Paweł Paluszkiewicz
Godzina dodania: 13:49
Czytaj więcej
Tytuł projektu: Święto plonów, ludowe obrzędy i tradycje na pograniczu polsko-saksońskim Nazwa programu: Program Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020 Beneficjent FMP: Powiat Zgorzelecki Partner projektu: Powiat Görlitz Opis projektu: We wrześniu 2019 odbędzie się Święto Plonów w Jędrzychowicach - wspólne wydarzenie kulturalne dla mieszkańców pogranicza. Impreza ta ukierunkowana jest na wspólną zabawę, integrację, poznawanie kultur i tradycji. W...
15.07.2021
Redaktor: Paweł Paluszkiewicz
Godzina dodania: 13:48
Czytaj więcej
Celem głównym projektu jest poprawa efektywności kształcenia zawodowego poprzez podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli oraz modernizację oferty kształcenia we współpracy z pracodawcami i otoczeniem społeczno – gospodarczym.Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy szkół zawodnych w obszarze kształcenia zawodowego powiecie zgorzeleckim w powiązaniu z potrzebami rynku pracy. Projekt dedykowany jest uczniom i nauczycielom z Zespołu Szkół...
15.07.2021
Redaktor: Paweł Paluszkiewicz
Godzina dodania: 13:46
Czytaj więcej
Głównym celem projektu jest poprawa ochrony ludności w regionie przygranicznym w przypadku powodzi lub innych zagrożeń. Działania przewidziane do realizacji to np.: analiza potencjalnych zagrożeń w polskiej i niemieckiej części obszaru objętej projektem, koncepcje i stworzenie programu do transgranicznej wymiany informacji o zagrożeniach, transgraniczna integracja danych dot. współdziałania w sytuacjach kryzysowych, transgraniczne ćwiczenia w zakresie obsługi programu do...
15.07.2021
Redaktor: Paweł Paluszkiewicz
Godzina dodania: 13:41
Czytaj więcej
Unia Europejska Banner