Klauzula informacyjna – petycja w sprawie ochrony rynku pracy

Klauzula informacyjna – petycja w sprawie ochrony rynku pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu, reprezentowane przez Starostę Zgorzeleckiego, którego siedziba znajduje się w Zgorzelcu, przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8A, 59-900 Zgorzelec.
  2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się listownie na adres Administratora lub drogą mailową: iod@powiat.zgorzelec.pl.
  3. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zakresie czynności wynikających z art.4 ust.1 pkt 17 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, w celu złożenia podpisu pod petycją przeciwko zamknięciu kopalni i elektrowni Turów w Bogatyni
  4. Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione uprawnionym podmiotom na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa obowiązującego w organach UE.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu wysyłki petycji do Organu UE, natomiast w organie Komisji Europejskiej – zgodnie z przepisami prawa unijnego.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody sprzed jej cofnięcia.
  7. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO); Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa; Telefon: 22 531 03 00.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych : imienia i nazwiska, adresu zamieszania i podpisu potwierdza aprobatę dla inicjatywy poparcia działań w obronie działalności PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów i PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Elektrownia Turów, w tym ochrony miejsc pracy u w/w pracodawców.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Unia Europejska Banner