Klauzula informacyjna – Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG

Klauzula informacyjna – Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych).

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu, reprezentowane przez Starostę Zgorzeleckiego, którego siedziba znajduje się w Zgorzelcu, przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8A, 59-900 Zgorzelec.
  2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się listownie na adres Administratora, telefonicznie (603 154 875) lub drogą mailową: iod@powiat.zgorzelec.pl.
  3. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w związku z umową partnerską na rzecz realizacji projektu „PEUG” zawartą w dniu 22 lutego 2016 r pomiędzy ZPWD (Lider Partnerstwa) a Powiatem Zgorzeleckim (Partner projektu) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie udzielonej zgody w celu realizacji projektu „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG”.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: Marszałek Województwa Dolnośląskiego (Instytucja Zarządzająca), Minister Właściwy ds. Rozwoju Regionalnego, Związkowi Powiatów Województwa Dolnośląskiego (Lider Partnerstwa) oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody sprzed jej cofnięcia.
  6. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO); Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa; Telefon: 22 531 03 00.
  7. Pani/Pana dane, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
  8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest obligatoryjne. Konsekwencją nie podania tych danych będzie brak możliwości realizacji wniosku i zadania nałożonego ustawą na Administratora. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne a zgoda na ich przetwarzania może zostać cofnięta w dowolnym momencie (kontakt listowny na adres Administratora bądź na adres e-mail: iod@powiat.zgorzelec.pl).
  9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, od daty zakończenia sprawy przez okres przewidziany dla archiwizacji dokumentów i wskazany dla danego rodzaju sprawy w obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazie akt organów powiatu i starostw
Unia Europejska Banner