Konkurs ofert na nieodpłatną pomoc prawną lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w roku 2021
Konkurs ofert na nieodpłatną pomoc prawną lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w roku 2021
Kategoria: Aktualności
20.10.2020
Godz: 14:45
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w roku 2021.

O powierzenie prowadzenia punktu na obszarze województwa dolnośląskiego może się ubiegać organizacja pozarządowa, której zadania statutowe obejmują sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wpisana na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów . Lista prowadzona jest przez właściwego wojewodę.

Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie prowadzenia działalności pożytku publicznego:

  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
  • spółdzielnie socjalne;
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251) które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Oferty należy składać w terminie do dnia 10 listopada 2020 r.

Unia Europejska Banner