Konsultacje publiczne projektu Programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027
Konsultacje publiczne projektu Programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027
Kategoria: Aktualności
22.07.2021
Godz: 14:10
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Zapraszamy do udziału w konsultacjach publicznych projektu programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027. Konsultacje trwają od 15 lipca do 13 sierpnia 2021 roku.

Cel konsultacji

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag dotyczących projektu programu. Projekt programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027 opracowała polsko-niemiecka Grupa Robocza. W jej skład wchodzą przedstawiciele: regionów, euroregionów, partnerzy społeczno-gospodarczy i reprezentujący społeczeństwo obywatelskie z obu stron granicy. Pracami Grupy Roboczej kieruje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Saksońskim Ministerstwem Rozwoju Regionalnego.

Przygotowanie programu poprzedziły analizy, badania ankietowe wśród potencjalnych wnioskodawców oraz konsultacje w międzynarodowym gremium Grupy Roboczej.

Kto może zgłaszać uwagi?

Do udziału w konsultacjach zapraszamy osoby i instytucje zainteresowane współpracą transgraniczną pomiędzy Polską i Saksonią, w tym m.in. beneficjentów dotychczasowych edycji programu Polska-Saksonia, potencjalnych beneficjentów, przedstawicieli władz państwowych i samorządów terytorialnych oraz ich jednostek, przedstawicieli organizacji pozarządowych, uczelni wyższych i szkół, jednostek badawczo-rozwojowych, przedsiębiorców, euroregionów, europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej, kościołów i związków wyznaniowych, a także osoby fizyczne.

Jak zgłaszać uwagi?

Uwagi można zgłaszać na formularzu do 13 sierpnia 2021 roku. Formularz jest dostępny zarówno w wersji polskiej, jak i niemieckiej.

Formularz w języku polskim 

Formularz w języku niemieckim

Tylko uwagi zgłoszone w czasie konsultacji poprzez formularz zostaną rozpatrzone w toku prac nad ostateczną wersją programu. Raport z konsultacji publicznych wraz z informacją, czy uwaga została przyjęta, będzie opublikowany na tej stronie oraz na stronie programu.

Webinarium na temat programu

27 lipca 2021 r. o godz. 13:00 odbędzie się webinarium na temat programu (dwujęzycznie). Agenda webinarium oraz link do formularza rejestracyjnego są dostępne na stronie internetowej programu w zakładce Program 2021-2027.

Program Interreg Polska-Saksonia 2021-2027 – informacje

Informacje o programie

Obszar wsparcia

Po polskiej stronie granicy:

 • w województwie dolnośląskim: powiaty bolesławiecki, jaworski, jeleniogórski, miasto Jelenia Góra, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjskio  
 • w województwie lubuskim: powiat żarski

Po saksońskiej stronie granicy:

 • powiaty Bautzen i Görlitz

Budżet

60,27 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Priorytety i cele szczegółowe

Polsko-niemiecka Grupa Robocza, która przygotowała projekt programu wybrała cztery kluczowe obszary wsparcia na lata 2021-2027, a w ich ramach cele szczegółowe. Są to:

Priorytet 1: Pogranicze przyjazne środowisku – przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu

Cel szczegółowy 2.4: wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego

Priorytet 2: Pogranicze otwarte na edukację, kulturę i turystykę

Cel szczegółowy 4.2 poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online

Cel szczegółowy 4.6: wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych

Priorytet 3: Pogranicze otwarte na dialog mieszkańców i instytucji

Cel szczegółowy Interreg „Lepsze zarządzanie współpracą”, 6.6 Inne działania wspierające lepsze zarządzanie współpracą

Grupy docelowe programu (odbiorcy działań)

 • mieszkańcy obszaru wsparcia
 • organy władzy lokalnej
 • instytucje publiczne, państwowe, miejskie/gminne
 • instytucje działające na pograniczu
 • osoby odwiedzające obszar wsparcia
 • instytucje odpowiedzialne za środowisko, rolnictwo i leśnictwo, gospodarkę wodną ochronę przeciwpożarową i zarządzanie kryzysowe oraz służby ratownicze
 • podmioty działające w branży turystycznej
 • uczniowie, stażyści, studenci i nauczyciele
 • żłobki i przedszkola, placówki edukacyjne, w tym szkoły i uczelnie

źródło: UMWD

Unia Europejska Banner