Krajowy Fundusz Szkoleniowy- NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY na rok 2022
Krajowy Fundusz Szkoleniowy- NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY na rok 2022
Kategoria: Aktualności
10.10.2022
Godz: 08:00
Redaktor: BP BP
Drukuj

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Kwota środków KFS pozostała do wykorzystania to 14.638,00 złotych.

Termin naboru wniosków: 14 października 2022 r.

Gdzie można pobrać wniosek wraz z załącznikami?

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu, ul. Pułaskiego 14, pokój nr 210 bądź 214
strona internetowa http://zgorzelec.praca.gov.pl/ w zakładce Dokumenty do pobrania

Gdzie należy złożyć wniosek wraz z załącznikami?

• W siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu – pok.210,214 lub pok.108 (sekretariat)
• Pocztą tradycyjną – w przypadku wniosków nadanych pocztą, pod uwagę będzie brana data wpływu do Urzędu.
• W formie elektronicznej poprzez platformę ePUAP opatrzony podpisem:
a) potwierdzonym profilem zaufanym lub
b) bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.
Wnioski w formie elektronicznej przyjmowane są od godziny 07:00 pierwszego dnia naboru do godziny 15:00 ostatniego dnia naboru.

Kto może złożyć wniosek?

Pracodawca – zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na podstawie umów cywilnoprawnych.
W ramach niniejszego naboru finansowaniu podlegać będzie kształcenie ustawiczne dotyczące osób zatrudnionych wyłącznie na terenie powiatu zgorzeleckiego.

Zakres działań, na które można pozyskać środki KFS:

  • określenie potrzeb Pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się
    o finansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy Pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Pracodawca powinien złożyć wniosek na działania rozpoczynające się nie wcześniej niż 14 dni od daty złożenia wniosku.
Wszystkie działania, o których finansowanie wystąpi pracodawca powinny rozpocząć się maksymalnie do 30.11.2022 roku. Ponadto przyznane pracodawcy środki KFS muszą być wydatkowane
w bieżącym roku.

Więcej informacji: Aktualność | WORTAL (praca.gov.pl)

Źródło: PUP w Zgorzelcu

Unia Europejska Banner