Krajowy Fundusz Szkoleniowy – środki na szkolenia
Krajowy Fundusz Szkoleniowy – środki na szkolenia
Kategoria: Aktualności
7.02.2022
Godz: 08:05
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

OGÓLNE ZASADY NABORU WNIOSKÓW

Termin naboru wniosków: 16.02.2022 r. – 18.02.2022 r.

Wnioski złożone poza terminem naboru, określonym powyżej nie będą podlegały ocenie, tym samym pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Gdzie można pobrać wniosek wraz z załącznikami?      

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu, ul. Pułaskiego 14, pokój nr 210 bądź 214

strona internetowa http://zgorzelec.praca.gov.pl/ w zakładce Dokumenty do pobrania

Gdzie należy złożyć wniosek wraz z załącznikami?         

•    Do skrzynki podawczej znajdującej się na parterze w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu w godzinach urzędowania – zaleca się, aby wniosek znajdował się w kopercie z odpowiednią adnotacją.

•    Pocztą tradycyjną – w przypadku wniosków nadanych pocztą, pod uwagę będzie brana data wpływu do Urzędu.

•    W formie elektronicznej poprzez platformę ePUAP opatrzony podpisem:

a)  potwierdzonym profilem zaufanym lub

b) bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.

Wnioski w formie elektronicznej przyjmowane są od godziny 07:00 pierwszego dnia naboru do godziny 15:00 ostatniego dnia naboru.

Kto może złożyć wniosek?         

Pracodawca – zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie  ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na podstawie umów cywilnoprawnych.

W ramach niniejszego naboru finansowaniu podlegać będzie kształcenie ustawiczne dotyczące osób zatrudnionych wyłącznie na terenie powiatu zgorzeleckiego.

Ze środków KFS nie mogą skorzystać m.in.:

  • pracownicy będący na urlopie macierzyńskim/ wychowawczym/ ojcowskim, urlopie bezpłatnym, zwolnieniu lekarskim,
  • osoby pełniące funkcje zarządcze w spółkach prawa handlowego nie zatrudnione na podstawie umowy o pracę,
  • prezes spółki z o.o. będący jedynym lub większościowym udziałowcem,
  • osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.

Maksymalna wysokość środków KFS, jakie Urząd przyznawać będzie jednemu pracodawcy:  W roku 2022 pracodawca może otrzymać nie więcej niż 10 000,00 zł na jednego pracownika i 40 000,00 zł na jedną firmę w ciągu roku.

UWAGA: W przypadku dużego zainteresowania uzyskaniem wsparcia przewiduje się możliwość negocjacji z pracodawcami niższych kwot dofinansowania kosztów kształcenia, aby móc zaspokoić potrzeby wszystkich wnioskodawców.

SZCZGÓŁY NABORU WNIOSKÓW – KLIK

Unia Europejska Banner