Nabór wniosków organizowany przez PUP
Nabór wniosków organizowany przez PUP
Kategoria: Aktualności
4.02.2021
Godz: 08:50
Redaktor: Monika Pecov Monika Pecov
Drukuj

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu ogłosił nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne, przyznanie bonu szkoleniowego oraz  finansowanie kosztów studiów podyplomowych.

Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne:

W bieżącym roku o szkolenie indywidualne mogą ubiegać się w szczególności osoby:

 • które pozostają w ewidencji osób bezrobotnych przez okres minimum 1 miesiąca,
 • które nie uczestniczyły w szkoleniach organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu  w roku 2020,
 • dla których w ustalonym zakresie pomocy udzielanej przez PUP przewidziano udział w szkoleniu indywidualnym,
 • w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski osób bezrobotnych, które uzasadniając celowość udziału w szkoleniu wykażą szansę na podjęcie zatrudnienia (wskazane jest dołączenie do wniosku o skierowanie na szkolenie indywidualne deklaracji przyszłego pracodawcy o zamiarze zatrudnienia osoby bezrobotnej) lub zadeklarują otworzenie działalności gospodarczej po ukończeniu szkolenia w terminie do 2 miesięcy po ukończeniu szkolenia.

Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego:

O przyznanie bonu szkoleniowego na sfinansowanie kosztów jednego lub kilku szkoleń w maksymalnej w wysokości 5 000,00 zł może ubiegać się osoba, która:

 • nie ukończyła 30 roku życia;
 • złożyła wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego;
 • uprawdopodobniła podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej po zakończeniu szkolenia;
 • została objęta indywidualnym planem działania, który zakłada możliwość przyznania bonu szkoleniowego.

W bieżącym roku nie będą finansowane w ramach szkoleń indywidualnych oraz bonów szkoleniowych:

 • szkolenia z zakresu prawa jazdy kat. B;
 • szkolenia z zakresu nauki języków obcych.

Wniosek o finansowanie kosztów studiów podyplomowych:

w wysokości 100%  kwoty opłaty za studia, jednak nie więcej niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia.
Wniosek o finansowanie kosztów studiów podyplomowych może złożyć osoba:

 • bezrobotna ,
 • poszukująca pracy spełniająca przesłanki art. 43 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Złożone w w/w terminie wnioski będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi w 2021r. zasadami dostępnymi  w siedzibie Urzędu oraz pod adresem http://zgorzelec.praca.gov.pl.

Termin rozpatrzenia wniosków nie przekroczy 30 dni.

Wnioski wypełnione czytelnie oraz kompletnie należy składać osobiście do skrzynki podawczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgorzelcu, ul. Pułaskiego 14 bądź za pośrednictwem poczty.

Druki wyżej wymienionych wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu u doradców klienta oraz na stronie internetowej  http://zgorzelec.praca.gov.pl.

Szczegółowych informacji udzielamy w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy (pokój nr 210, 214) oraz pod numerem telefonu 75 777 05 50 lub 75 777 05 54.

Unia Europejska Banner