NGO, zbliża się termin złożenia oświadczenia uprawniającego do obniżenia ceny energii elektrycznej!
NGO, zbliża się termin złożenia oświadczenia uprawniającego do obniżenia ceny energii elektrycznej!
Kategoria: Aktualności
24.11.2022
Godz: 09:40
Redaktor: BP BP
Drukuj

W dniu 4 listopada weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców w 2023 r. ( Dz. U. z 2022 poz. 2243).

Przedmiotowy akt prawny m.in. ustalił cenę maksymalną sprzedaży energii elektrycznej w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, prowadzącymi działalność w zakresie jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby wykonywania zdań zleconych i własnych, m.in.
koła gospodyń wiejskich, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia
9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich,
ochotnicze straże pożarne w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych,
warsztaty terapii zajęciowej w rozumieniu art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo zakładem aktywności zawodowej, o których mowa w art. 29 ust. 1 tej ustawy) na okres od
1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023 r.,
organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby działalności pożytku publicznego.

W celu skorzystania z możliwości stosowania wobec odbiorców energii cen energii – na poziomie 785 zł /MWh ( cena bez VAT)- należy złożyć przez podmiot uprawniony stosowne oświadczenie, którego wzór został określony w Dzienniku Ustaw pod poz. 2299.

Wskazane oświadczenie uprawniające do stosowania ceny maksymalnej winno być złożone do przedsiębiorstwa energetycznego na piśmie w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Oświadczenie składają osoby uprawnione do reprezentowania odbiorców uprawnionych.

Jeżeli oświadczenie zostanie złożone po w/w terminie zobowiązuje przedsiębiorstwo energetyczne do stosowania wobec tego odbiorcy ceny maksymalnej ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Więcej Informacji:

Zbliża się termin złożenia oświadczenia uprawniającego do obniżenia ceny energii elektrycznej – Ministerstwo Klimatu i Środowiska – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Unia Europejska Banner