Ogłoszenie o XLII sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego w dniu 21 grudnia 2021 r.
Ogłoszenie o XLII sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego w dniu 21 grudnia 2021 r.
Kategoria: Aktualności
16.12.2021
Godz: 10:04
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Przewodnicząca Rady Powiatu Zgorzeleckiego zawiadamia, że w dniu 21 grudnia 2021 r.  o godz. 14.00 w trybie zdalnym odbędzie się XLII sesja Rady Powiatu Zgorzeleckiego.

Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie protokołu nr XLI/2021 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego. 3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami. 4. Sprawozdanie Starosty Zgorzeleckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2021 rok. 5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawach: a) uchylenia uchwały Nr III/30/2011 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów w jednostkach oświatowych powiatu zgorzeleckiego, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania; b) zmiany załącznika do uchwały nr XXXI/205/2021 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi zgorzeleckiemu na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych; c) określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej; d) przyjęcia 3-letniego Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Zgorzeleckim na lata 2022-2024; e) przyjęcia sprawozdania i dokonania rocznej oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zgorzelcu; f) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala – Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu; g) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Zgorzeleckiego na 2022 rok. 5. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2022-2032. 6. Uchwalenie budżetu Powiatu Zgorzeleckiego na 2022 rok: a) odczytanie projektu uchwały budżetowej; b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej; c) przedstawienie opinii komisji stałych o projekcie uchwały budżetowej; d) dyskusja nad projektem budżetu; < e) podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Zgorzeleckiego na rok 2022. 7. Interpelacje i zapytania radnych. 8. Sprawy organizacyjne 9. Zamknięcie sesji.
Unia Europejska Banner