Ogłoszenie o XLIII sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego w dniu 27 stycznia 2022r.
Ogłoszenie o XLIII sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego w dniu 27 stycznia 2022r.
Kategoria: Aktualności
24.01.2022
Godz: 10:08
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Przewodnicząca Rady Powiatu Zgorzeleckiego zawiadamia, że w dniu 27 stycznia 2022 r. o godz. 13:00. w trybie zdalnym odbędzie się XLII sesja Rady Powiatu Zgorzeleckiego.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu nr XLII/2021 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego.
3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami.
4. Sprawozdanie Starosty Zgorzeleckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2021 rok.
5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawach:
a) uchwalenia raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgorzeleckiego za lata 2019-2020;
b) wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 5 lat, lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Zgorzeleckiego, zlokalizowanego w Zgorzelcu przy ul. Boh. II Armii Wojska Polskiego 8;
c) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Zgorzeleckiego na rok 2022.
6. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2022-2032.
7. Uchwalenie budżetu Powiatu Zgorzeleckiego na 2022 rok:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej;
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej;
c) przedstawienie opinii komisji stałych o projekcie uchwały budżetowej;
d) przedstawienie autopoprawki Zarządu Powiatu do projektu uchwały budżetowej;
e) dyskusja nad projektem budżetu;
f) głosowanie autopoprawki Zarządu Powiatu;
g) podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Zgorzeleckiego na rok 2022.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Sprawy organizacyjne.
10. Zamknięcie sesji.
Unia Europejska Banner