Polityka prywatności i RODO

Regulamin świadczenia usług dla użytkowników aplikacji mobilnej e-Powiat Zgorzelecki

•Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z aplikacji mobilnych wydanych przez Powiat zgorzelecki
•Powiat zgorzelecki zastrzega sobie prawo do określania szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia usług w odrębnych regulaminach.
•Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej https://powiatzgorzelecki.pl/polityka-prywatnosci/
•Aplikacje wydane przez Powiat zgorzelecki są przeznaczone na urządzenia mobilne oraz dostępne do pobrania przez Użytkowników na platformy Android, iOS.
•Aplikacje służą do informowania Użytkowników o dostępnych informacjach dla klientów Starostwa oraz aktualnościach i wydarzeniach.
•Aplikacje wydane przez Powiat zgorzelecki nie zbierają żadnych danych Użytkownika.
•Aplikacje wydane przez Powiat zgorzelecki nie przetwarzają żadnych danych Użytkownika.
•Aplikacje wydane przez Powiat zgorzelecki nie udostępniają żadnych danych Użytkownika.
•W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu Sputnik Software sp. z o.o. poinformuje o tym Użytkowników na stronie https://powiatzgorzelecki.pl/polityka-prywatnosci/
•Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Powiat zgorzelecki, ale nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia ogłoszenia.

Polityka prywatności

1.Starostwo Powiatowe na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Bip).

2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):
•wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
•stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
•tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników.
•korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy tzw. pixel Facebooka, który umożliwia polubienie naszego fanpage’a w tym serwisie podczas korzystania z witryny. Jednak, aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez Facebooka.

3. Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pana/Pani urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzy Pan/Pani sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

4. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc.

RODO

W związku z tym, iż szanujemy Państwa prawo do prywatności informujemy, iż:

 • w celu podjęcia czynności, o które Państwo wnioskujecie, szczegółowe przepisy prawa wymagają, abyście Państwo podali swoje dane osobowe;
 • Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu reprezentowane przez Starostę Zgorzeleckiego z siedzibą przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8A, 59-900 Zgorzelec, jako Administrator Danych w trosce o ochronę Państwa danych osobowych, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którego zadaniem jest czuwanie nad bezpieczeństwem procesów przetwarzania danych;
 • pracownicy Administratora Danych ze swojej strony dokładają najwyższej staranności dla zapewnienia właściwej ochrony Państwa danych osobowych;
 • w celu uzyskania wyczerpujących informacji dotyczących przysługującego Państwu prawa dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych oraz ich poprawiania, szczegółowych wyjaśnień udzieli Państwu:

Inspektor Ochrony Danych – Anna Bąk, tel. 603154875, email: iod@powiat.zgorzelec.pl

 

Klauzula informacyjna Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych).

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu, reprezentowane przez Starostę Zgorzeleckiego, którego siedziba znajduje się w Zgorzelcu, przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8A, 59-900 Zgorzelec.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się listownie na adres Administratora,  telefonicznie (603 154 875) lub drogą mailową: iod@powiat.zgorzelec.pl.
 3. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (np. na wykorzystania prywatnego nr telefonu w celu kontaktu lub zgoda na wizerunek w celu promocji powiatu);
 • 6 ust. 1 lit. b w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (np. w celu zawarcia umowy z kontrahentami, pracownikiem);
 • 6 ust. 1 lit. c RODO w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa (np. w celu wydania pozwolenia na budowę);
 • 6 ust. 1 lit. e RODO w przypadku gdy przetwarzania jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowanej władzy publicznej powierzonej administratorowi (np. w celu wspierania rodzinnej pieczy zastępczej i systemu pieczy zastępczej).
 • 9 ust. 2 lit. a w zakresie danych zawartych w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane o stopniu niepełnosprawności).
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia danych osobowych we wskazanych w nich zakresie.
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody sprzed jej cofnięcia.
 3. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO); Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa; Telefon: 22 531 03 00.
 4. Pani/Pana dane, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 5. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest obligatoryjne. Konsekwencją nie podania tych danych będzie brak możliwości realizacji wniosku, podpisania umowy czy wzięcia udziału w przetargu. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne a zgoda na ich przetwarzania może zostać cofnięta w dowolnym momencie (kontakt listowny na adres Administratora bądź na adres  e-mail: iod@powiat.zgorzelec.pl).
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, od daty zakończenia sprawy przez okres przewidziany dla archiwizacji dokumentów i wskazany dla danego rodzaju sprawy  w obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazie akt organów powiatu i starostw  powiatowych lub do czasu wycofania zgody.
Unia Europejska Banner