Południowo-Zachodni Klaster Energii

Mając na uwadze wolę Partnerów rozwijania współpracy dla osiągnięcia celów zmierzających do poprawy lokalnego bezpieczeństwa energetycznego w sposób zapewniający uzyskanie efektywności ekonomicznej, poprawy stanu środowiska, w tym w szczególności jakości powietrza oraz stymulację rozwoju regionu z wykorzystaniem lokalnie dostępnych zasobów energetycznych, w szczególności odnawialnych źródeł energii, uwzględniając potrzeby otoczenia i specyfikę regionu, Partnerzy postanawiają zawrzeć Porozumienie o ustanowieniu Południowo-Zachodniego Klastra Energii.

MISJA

Misją Klastra jest poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz poprawa stanu środowiska na obszarze Powiatu Zgorzeleckiego, w tym jakości powietrza, wzmocnienie lokalnej gospodarki dzięki efektywnemu wykorzystywaniu lokalnie dostępnych zasobów energetycznych, w tym z wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii oraz inne działania proefektywnościowe.

 

CELE KLASTRA

 • zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego regionu, głównie w zakresie poprawy jakości zasilania, przeciwstawianie się powstającym zagrożeniom dla bezpieczeństwa energetycznego oraz opracowywanie i wdrażanie skutecznych metod zapobiegania negatywnym skutkom tych zjawisk;
 • zaspokojenie potrzeb energetycznych przedsiębiorców, instytucji i mieszkańców regionu;
 • rozwój rozproszonych źródeł energii;
 • rozwój produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji;
 • poprawa stanu jakości powietrza poprzez zastąpienie indywidualnych kotłowni lokalną siecią ciepłowniczą lub zwiększeniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii w sektorze ciepłownictwa skutkujące zmniejszeniem „niskiej emisji”;
 • zwiększenie i racjonalizacja wykorzystania zasobów lokalnych;
 • zmniejszenie energochłonności gospodarki;
 • zmniejszenie kosztów energii dla odbiorcy końcowego;
 • aktywizacja i rozwój społeczeństwa obywatelskiego ze względu na korzyści z zawarcia szerokiego porozumienia pomiędzy wszystkimi uczestnikami klastra energii, w tym lokalnego biznesu, odbiorców indywidualnych i władz samorządowych;
 • tworzenie nowych miejsc pracy;
 • stworzenie warunków do współdziałania wytwórców, konsumentów i prosumentów na rynku energii w celu zaspokojeniu rosnącego zapotrzebowanie na energię elektryczną w miejscowościach słabiej zurbanizowanych;
 • inicjowanie i podejmowanie działań, w tym procesów inwestycyjnych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych, w szczególności innowacyjnych modeli wytwarzania, magazynowania i dystrybucji energii, z wykorzystaniem dostępnych lokalnie zasobów, z którego będą mogli korzystać Partnerzy, mieszkańcy oraz inne podmioty z regionu.

PARTNERZY ZAŁOŻYCIELE

Powiat Zgorzelecki
Gmina Bogatynia
Gmina Węgliniec
Gmina Pieńsk
Gmina Zawidów
PGE Gónictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A
PGE Energia Odnawialna S.A
Polskie Pomidory Spółka Akcyjna
  Citronex I
    Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Spółka Akcyjna z siedzibą w Bogatyni
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne ELTUR-SERWIS sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne TOP SERWIS sp. z o.o.
MegaSerwis sp. z o.o.
EPORE sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe „Betrans” sp. z o.o.
  ELBEST sp. z o.o.
  Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielnym Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Unia Europejska Banner