Powiat z dofinansowaniem
Powiat z dofinansowaniem
Kategoria: Aktualności
19.01.2022
Godz: 08:49
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

11 stycznia 2022 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – nabór horyzontalny (Nr naboru RPDS.10.02.01-IZ.00-02-424/21)

Wśród projektów wybranych do dofinansowania, znalazł się projekt Powiatu Zgorzeleckiego nr RPDS. 10.02.01-02-0007/21 pn.: „Edukacja – Szansa – Przyszłość“.

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy psychologiczne, pedagogiczne i dydaktyczne spowodowane epidemią covid – 19 oraz długotrwałą nauką zdalną w specjalnej szkoły podstawowej w SOSW Zgorzelec w obszarze kształcenia podstawowego powiecie zgorzeleckim. Projekt dedykowany jest uczniom niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia u 50 wychowanków (40M, 10K) uczęszczających do Specjalnej Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zgorzelcu poprzez objęcie ich wsparciem w ramach zajęć dodatkowych i specjalistycznych.

Efektem wsparcia będzie podniesienie przez uczniów  kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz indywidualizacja pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Za główne formy wsparcia obrano realizację zajęć edukacyjnych z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych tj.: warsztaty matematyczne, wycieczki edukacyjne do instytucji kultury, językowe oraz specjalistyczne: zajęcia z komunikacji alternatywnej i wspomagającej, zajęcia z zakresu Integracji Sensorycznej, zajęcia z zakresu Nordic Walking, zajęcia jogi i gongów, zajęcia muzyczne, zajęcia pływania, zajęcia rehabilitacji i korekcji wad postawy.

Okres realizacji projektu: od: 01.08.2022 do: 31.07.2023

Całkowita wartość projektu: 254 720,00 zł PLN, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego 215 204,00 zł PLN.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Unia Europejska Banner