Projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie zgorzeleckim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027
Projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie zgorzeleckim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027
Kategoria: Aktualności
27.07.2023
Godz: 08:09
Redaktor: Monika Pecov Monika Pecov
Drukuj

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu informuje, że realizuje projekt:
„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie zgorzeleckim”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

Priorytet 7 Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku,
Działanie 7.1 Aktywizacja osób na rynku pracy
Typ 7.1 A Projekty Powiatowych Urzędów Pracy

Okres realizacji projektu: 01.01.2023 r. – 31.12.2024 r.
Wartość projektu: 4 196 837,28 zł

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych z powiatu zgorzeleckiego, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgorzelcu.

Wsparciem w projekcie objęte zostaną osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgorzelcu. Grupę docelową projektu stanowić będą osoby bezrobotne w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności:
znajdujące się w szczególnej sytuacji na runku pracy: kobiety, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, oraz
osoby młode w wieku 18-29 lat, w szczególności osoby należące do grupy NETT.

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia lub rozpoczęcie działalności gospodarczej przez uczestników po zakończeniu udziału w projekcie.

W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:

  • staże
  • szkolenia
  • bony szkoleniowe
  • bony na zasiedlenie
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
  • pośrednictwo pracy/ poradnictwo zawodowe

Zapraszamy do udziału w projekcie zainteresowane osoby bezrobotne.

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, zasadą zrównoważonego rozwoju, Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu,
na stronie internetowej Strona główna | WORTAL (praca.gov.pl)
lub pod nr tel. 75 77 70 500

Źródło: PUP Zgorzelec

Unia Europejska Banner