Projekt pn. “Przedsiębiorcze kobiety 3.0”
Projekt pn. “Przedsiębiorcze kobiety 3.0”
Kategoria: Aktualności
29.10.2021
Godz: 12:39
Redaktor: BP BP
Drukuj

Projekt pt. „Przedsiębiorcze kobiety 3.0” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 przez Centrum Doradztwa i Szkoleń „Europrojekt”.

Głównym celem projektu jest stworzenie nowych miejsc pracy poprzez samozatrudnienie przez 80 kobiet z terenu Dolnego Śląska do końca marca 2023 r.

Projekt realizowany jest w okresie 16 V 2021 – 31 III 2023.

Projekt skierowany jest do kobiet po 30 roku życia, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie Dolnego Śląska i należących do jednej z grup:

  • pozostające bez zatrudnienia, w tym: znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety w wieku 50+, kobiety z niepełnosprawnością, długotrwale bezrobotne oraz kobiety z niskimi kwalifikacjami;
  • ubogie pracujące oraz zatrudnione na umowach krótkoterminowych i w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne wynagrodzenie nie przekracza 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia;
  • imigrantki/reemigrantki;
  • odchodzące z rolnictwa.

W ramach wsparcia oferujemy:

  • wsparcie szkoleniowe z zakresu zakładania i prowadzenia firmy;
  • dotacje na założenie działalności w wysokości do 23 050zł/osobę;
  • wsparcie finansowe pomostowe – do 2 000zł/m-c na pokrycie składek ZUS i innych obowiązkowych wydatków w kwotach netto do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności.

Rekrutacja do projektu jest prowadzona od lipca 2021 r.

Więcej informacji na stronie internetowej:

źródło: CDiSE

Unia Europejska Banner