Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – obowiązki dla NGO
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – obowiązki dla NGO
Kategoria: Aktualności
23.12.2021
Godz: 07:50
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Szanowni Państwo

Informujemy, że ustawa z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1132, 1163) nakłada na podmioty, tzw. „Instytucje Obowiązane”, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

W związku z powyższym, na mocy art. 130 ust. 2 pkt. 2) – 3) w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 21) – 22) ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 25a ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 14a ustawy o fundacjach,  Starosta Zgorzelecki, pełniąc funkcję organu nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami, zwraca się z prośbą o złożenie informacji w drodze oświadczenia (według załączonego wzoru):

  1. czy Państwa organizacja przyjmuje/dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji, które się ze sobą powiązane.
  2. czy Państwa organizacja prowadzi działalności/ć w zakresie gier losowych, przez którą rozumie się m.in. loterie fantowe.

Informację w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z postanowieniami statutu Państwa organizacji, należy złożyć osobiście do BOI  Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu ul. Boh. II Armii Wojska Polskiego 8a 59-900 Zgorzelec, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: promocja@powiat.zgorzelec.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 grudnia 2021 r.

Ponadto zobowiązani są Państwo do bieżącego informowania o przypadku wystąpienia w Państwa organizacji płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.

Niezastosowanie się do powyższego żądania skutkować będzie zastosowaniem sankcji, wynikających z Rozdziału 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Poniżej załącznik z oświadczeniem w tym zakresie.

Unia Europejska Banner