Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – obowiązki NGO
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – obowiązki NGO
Kategoria: Aktualności
18.11.2022
Godz: 08:20
Redaktor: Monika Pecov Monika Pecov
Drukuj

Informujemy, że ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 593 tj.) nakłada na podmioty, tzw. „Instytucje Obowiązane”, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

W związku z powyższym, na mocy art. 130 ust. 2 pkt. 2 – 3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 20 – 22 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 25a ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 14a ustawy o fundacjach,  Starosta Zgorzelecki, pełniąc funkcję organu nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami, zwraca się z prośbą o złożenie informacji w drodze oświadczenia (według załączonego wzoru):

  1. Czy Państwa organizacja przyjmuje/dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji, które są ze sobą powiązane.
  2. Czy Państwa organizacja prowadzi działalności/ć w zakresie gier losowych, przez którą rozumie się m.in. loterie fantowe.

Informację w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z postanowieniami statutu Państwa organizacji, należy złożyć za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu ul. Boh. II AWP 8a 59-900 Zgorzelec, osobiście do Biura Obsługi Interesanta  Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu lub za pomocą platformy ePuap, w terminie do dnia 20 grudnia 2022 r.

Ponadto zobowiązani są Państwo do bieżącego informowania w ciągu roku o przypadku wystąpienia w Państwa organizacji płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.

Niezastosowanie się do powyższego żądania skutkować będzie zastosowaniem sankcji, wynikających z Rozdziału 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Poniżej załącznik z oświadczeniem w tym zakresie.

Unia Europejska Banner