Przetarg dotyczący sprzedaży nieruchomość w Zgorzelcu przy ul. Wolności 1
Przetarg dotyczący sprzedaży nieruchomość w Zgorzelcu przy ul. Wolności 1
Kategoria: Aktualności
19.04.2022
Godz: 10:46
Redaktor: Paweł Paluszkiewicz Paweł Paluszkiewicz
Drukuj

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Zgorzelcu przy ul. Wolności 1, oznaczona geodezyjnie nr 13 AM-1 obręb VII Zgorzelec o powierzchni 0,0267 ha. Nieruchomość zabudowana jest dwoma budynkami w zabudowie zwartej: budynek oznaczony w ewidencji jako mieszkalny oraz budynek oznaczony w ewidencji jako niemieszkalny. Budynki są połączone komunikacyjnie, stanowią użytkową całość, przystosowane są jako pomieszczenia biurowe i magazynowe. Powierzchnia użytkowa budynków: 620,75 m2.

Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu księga wieczysta nr JG1Z/00006569/9.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem C8 MW-U – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy usługowej. Na działce znajduje się obowiązująca linia zabudowy. Przedmiotowa nieruchomość objęta jest granicą strefy A ochrony konserwatorskiej. Budynek posadowiony na przedmiotowej działce znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.000.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion), sprzedaż zwolniona z podatku VAT.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 10.000,00 zł, co stanowi 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2022 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu – budynek nr 8, II piętro, sala nr 304A

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 21 kwietnia 2022 r.

Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu prowadzone przez Bank Millennium S.A. nr 06 1160 2202 0000 0001 7458 6728.

UWAGA! Za termin wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na wskazane konto Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu. Wniesione wadium zostanie:
• zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg;
• zwrócone niezwłocznie, jeżeli osoba wpłacająca wadium przetargu nie wygra – jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Unia Europejska Banner