Przetarg dotyczący sprzedaży nieruchomości w Sieniawce
Przetarg dotyczący sprzedaży nieruchomości w Sieniawce
Kategoria: Aktualności
21.02.2023
Godz: 07:25
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży lokalu użytkowego w Sieniawce stanowiącego własność powiatu zgorzeleckiego.

Lokal użytkowy położony w Sieniawce przy ul. Rolniczej 31B na działce o nr ewid. 309 AM-2, obręb 0016 Sieniawka o powierzchni 0,3417 ha. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu księga wieczysta nr JG1Z/00005695/4.

Lokal użytkowy położony na parterze budynku składający się z 24 pomieszczeń, 5 łazienek i 4 WC o powierzchni użytkowej 653,20 m2, do lokalu przynależy 6 piwnic o powierzchni 131,10 m2.Lokal uzbrojony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, c.o. zasilane z lokalnej kotłowni. Udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynosi  4.813/10.000.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Porajów zatwierdzonym uchwałą Nr LXXXVI/1147/14 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 27 czerwca 2014 r. działka nr 309 przeznaczona jest na tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej – symbol 2.3MWU.   

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 110.000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych 00/100), sprzedaż zwolniona z podatku VAT.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1.100,00 zł, co stanowi 1% ceny wywoławczej nieruchomości,
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Obciążenia nieruchomości:

Wspólnota Mieszkaniowa podjęła uchwałę nr 4/2022 w sprawie zaciągnięcia kredytu, na wykonanie remontu instancji elektrycznej, remontu pokrycia dachu oraz wymianę drzwi wejściowych do budynku. Powyższa uchwała została zaskarżona i postanowieniem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze jej wykonanie zostało wstrzymane do czasu rozpatrzenia przez Sąd pozwu o jej uchylenie.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:

Nie występują.

Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2023 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu –  budynek nr 8, II piętro, sala nr 304A.

Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 8.800,00 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset złotych 00/100) najpóźniej do dnia 30 marca 2023 r.

Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu prowadzone przez Bank Millennium S.A. nr 51 1160 2202 0000 0001 7458 6694.
UWAGA!
Za termin wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na wskazane konto Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu.Wniesione wadium zostanie:

 • zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg;
 • zwrócone niezwłocznie, jeżeli osoba wpłacająca wadium przetargu nie wygra – jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Warunkami uczestnictwa w przetargu są:

 1. złożenie przed przetargiem oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń;
 2. przedłożenie do wglądu dokumentów stwierdzających tożsamość (w przypadku osób prawnych, umowy spółki, aktualnego wyciągu z rejestru handlowego, aktualnie potwierdzonej listy wspólników oraz pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki), w przypadku kopii należy ją potwierdzić za zgodność z oryginałem;
 3. złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu (aktualnym stanem zagospodarowania gruntów), w związku z tym nie występowaniem z roszczeniami
  z tytułu rękojmi za wady przedmiotu kupna;
 4. przedłożenie dowodu wniesienia wadium;
 5. w przypadku małżonka zmierzającego samodzielnie uczestniczyć w przetargu na nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego, przedłożenia zgody drugiego małżonka, o której mowa w art. 37 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy tj. na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu oraz na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu za cenę wylicytowaną przez współmałżonka przystępującego do przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego;
 6. złożenie zezwolenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 marca 1920 r.
  o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, w przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca.
 • Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, w szczególności nie stawienia się uczestnika, który wygra przetarg, w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy kupna lub nie złożenie w wymaganym terminie oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 K.p.c., wadium nie podlega zwrotowi.

 • Pozostałe informacje:

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wszystkie koszty związane z podpisaniem aktu notarialnego ponosi nabywca. Wydanie nieruchomości nastąpi niezwłocznie po podpisaniu przedmiotowego aktu.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 8 grudnia 2022 r.

W uzasadnionych przypadkach zastrzega się prawo do odwołania przetargu bądź zmiany ogłoszenia o przetargu.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu, ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8, II piętro, pok. 304A,  tel. 075 77 50 188.

Unia Europejska Banner