Przetarg dotyczący sprzedaży nieruchomości w Zgorzelcu przy ul. Wolności 1
Przetarg dotyczący sprzedaży nieruchomości w Zgorzelcu przy ul. Wolności 1
Kategoria: Aktualności
11.07.2023
Godz: 07:45
Redaktor: Monika Pecov Monika Pecov
Drukuj

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Zgorzelcu przy ul. Wolności 1, oznaczona geodezyjnie nr 13 AM-1 obręb VII Zgorzelec o powierzchni 0,0267 ha. Nieruchomość zabudowana jest dwoma budynkami w zabudowie zwartej: budynek oznaczony w ewidencji jako mieszkalny oraz budynek oznaczony w ewidencji jako niemieszkalny. Budynki są połączone komunikacyjnie, stanowią użytkową całość, przystosowane są jako pomieszczenia biurowe i magazynowe.  Powierzchnia użytkowa budynków: 620,75 m2.

Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu księga wieczysta nr JG1Z/00006569/9.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem C8 MW-U – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy usługowej. Na działce znajduje się obowiązująca linia zabudowy. Przedmiotowa nieruchomość objęta jest granicą strefy A ochrony konserwatorskiej. Budynek posadowiony na przedmiotowej działce znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), sprzedaż zwolniona z podatku VAT.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 10.000,00 zł, co stanowi 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 września 2023 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu –  budynek nr 8, II piętro, sala nr 304A.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie: stu tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 1 września  2023 r.

Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu prowadzone przez Bank Millennium S.A. nr 51 1160 2202 0000 0001 7458 6694.

UWAGA!
Za termin wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na wskazane konto Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu. Wniesione wadium zostanie:

 • zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg;
 • zwrócone niezwłocznie, jeżeli osoba wpłacająca wadium przetargu nie wygra – jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Warunkami uczestnictwa w przetargu są:

 • złożenie przed przetargiem oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń;
 • przedłożenie do wglądu dokumentów stwierdzających tożsamość (w przypadku osób prawnych, umowy spółki, aktualnego wyciągu z rejestru handlowego, aktualnie potwierdzonej listy wspólników oraz pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki), w przypadku kopii należy ją potwierdzić za zgodność z oryginałem;
 • złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu (aktualnym stanem zagospodarowania gruntów), w związku z tym nie występowaniem z roszczeniami
  z tytułu rękojmi za wady przedmiotu kupna;
 • przedłożenie dowodu wniesienia wadium;
 • w przypadku małżonka zmierzającego samodzielnie uczestniczyć w przetargu na nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego, przedłożenia zgody drugiego małżonka, o której mowa w art. 37 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy tj. na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu oraz na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu za cenę wylicytowaną przez współmałżonka przystępującego do przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego;
 • złożenie zezwolenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 marca 1920 r.
  o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U z 2017 r., poz. 2278 ze zm.), w przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca.

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, w szczególności nie stawienia się uczestnika, który wygra przetarg, w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy kupna lub nie złożenie w wymaganym terminie oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 K.p.c., wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wszystkie koszty związane z podpisaniem aktu notarialnego ponosi nabywca. Wydanie nieruchomości nastąpi niezwłocznie po podpisaniu przedmiotowego aktu.

W uzasadnionych przypadkach zastrzega się prawo do odwołania przetargu bądź zmiany ogłoszenia o przetargu.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu, ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8, II piętro, pok. 304A,  tel. 075 77 50 188.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 12.06.2023 r. do 06.09.2023 r.

Unia Europejska Banner