Przypominamy o obowiązkach NGO w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Przypominamy o obowiązkach NGO w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Kategoria: Aktualności
15.12.2023
Godz: 13:46
Redaktor: BP BP
Drukuj

Informujemy, że ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2023.0.1124 t.j.) nakłada na podmioty, tzw. „Instytucje Obowiązane”, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

W związku z powyższym, na mocy art. 130 ust. 2 pkt. 2 – 3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 20 – 22 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 25a ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 14a ustawy o fundacjach,  Starosta Zgorzelecki, pełniąc funkcję organu nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami, zwraca się z prośbą o złożenie informacji w drodze oświadczenia (według załączonego wzoru):

  • Czy Państwa organizacja przyjmuje/dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji, które są ze sobą powiązane.
  • Czy Państwa organizacja prowadzi działalności/ć w zakresie gier losowych, przez którą rozumie się m.in. loterie fantowe.

Informację w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z postanowieniami statutu Państwa organizacji, należy złożyć za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu ul. Boh. II AWP 8a 59-900 Zgorzelec, osobiście do Biura Obsługi Interesanta  Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu lub za pomocą platformy ePuap, w terminie do dnia 20 grudnia 2023 r.

Ponadto zobowiązani są Państwo do bieżącego informowania w ciągu roku o przypadku wystąpienia w Państwa organizacji płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.

Niezastosowanie się do powyższego żądania skutkować będzie zastosowaniem sankcji, wynikających z Rozdziału 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Poniżej załącznik z oświadczeniem w tym zakresie.

Unia Europejska Banner