Rozporządzenie nr 23 Wojewody Dolnośląskiego
Rozporządzenie nr 23 Wojewody Dolnośląskiego
Kategoria: Aktualności
15.09.2021
Godz: 10:05
Redaktor: BP BP
Drukuj

Wrocław, dnia 14 września 2021 r.

Poz. 4235

ROZPORZĄDZENIE NR 23 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 14 września 2021 r.

uchylające rozporządzenie w sprawie w zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatu bolesławieckiego i zgorzeleckiego

Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020, poz. 1421) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1464 z późn. zm.) na wniosek Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 9 września 2021 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Uchyla się rozporządzenie nr 14 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatu bolesławieckiego i zgorzeleckiego (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 3618).

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie obszaru, o którym mowa w § 1 i § 2 uchylanego rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Z up. Wojewody Dolnośląskiego:

I Wicewojewoda Dolnośląski:

Jarosław Kresa

źródło: BZKiSO

Unia Europejska Banner