Ruszyła kolejna edycja „Programu wyrównywania różnic między regionami III”
Ruszyła kolejna edycja „Programu wyrównywania różnic między regionami III”
Kategoria: Aktualności
22.01.2021
Godz: 13:05
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Ruszyła kolejna edycja „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, w ramach którego istnieje możliwość pozyskania dofinansowania z PFRON.

W 2021 roku PFRON realizować będzie następujące zadania (Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2021 r.)

 • obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych

(do 165.000,00 zł na jeden projekt – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne);

 • obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania (do 150.000,00 zł na każdy projekt);
 • obszar C –tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych

(do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku);

 • obszar D – likwidacja barier transportowych:
  1. do 105.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  2. do 80.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  3. do 270.000,00 zł dla autobusów;
 • obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

(do 15.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu);

 • obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej

(do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000,00 zł. na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej);

 • obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (w przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi);

Adresatami pomocy mogą być dla:

 • obszaru A  –  zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
 • obszaru B – gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
 • obszaru C  – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
 • obszaru D:
 • placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
 •  jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
 • gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
 • obszaru E – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
 • obszaru F – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;
 • obszaru G – powiaty.

W przypadku chęci pozyskania dofinansowania w ramach w/w programu należy dostarczyć do PCPR w Zgorzelcu wypełniony wniosek do 5 lutego 2021 r.

W przypadku obszaru A oraz E programu projektodawca składa wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu bezpośrednio do Dolnośląskiego Oddziału PFRON, zgodnie z zasadami dotyczącymi wyboru, w trybie ciągłym.

Szczegółowe informacje dot. programu i procedury jego realizacji znajdują się na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl

Unia Europejska Banner