Ważny komunikat dot. postępowań w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
Ważny komunikat dot. postępowań w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
Kategoria: Aktualności
31.03.2022
Godz: 07:27
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Komunikat dotyczący postępowań w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla obywateli Ukrainy prowadzonych w szczególnym trybie od dnia 29 stycznia 2022 r.

W dniu 12 marca 2022 r. weszła w życie, z mocą od dnia 24 lutego 2022 r. ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583). Art. 22 ust. 1 pkt 2 tej ustawy przewiduje uprawnienie dla wszystkich obywateli Ukrainy, którzy legalnie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do wykonywania pracy pod warunkiem powiadomienia przez podmiot powierzający wykonywanie pracy powiatowego urzędu pracy o podjęciu zatrudnienia (w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy; za pośrednictwem systemu teleinformatycznego praca.gov.pl). W konsekwencji wszyscy obywatele Ukrainy przebywający legalnie na tym terytorium są zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

W dniu 29 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 91). Przewiduje ona m. in. szczególny tryb zakończenia postępowań w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r. (szczegółowy opis tego trybu znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/udsc/zmiany-w-prawie-dotyczacym-cudzoziemcow).

W związku z tym, że wejście w życie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa skutkuje wprowadzeniem zwolnienia z obowiązku zezwolenia na pracę dla wszystkich obywateli Ukrainy przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a zatem również tych, którzy uzyskają w szczególnym trybie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, osoby te nie obowiązane do złożenia oświadczenia podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Ponadto, wykonywanie przez te osoby pracy nie będzie podlegać ograniczeniom określonym w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy, tj. ograniczeniom dotyczącym minimalnego wynagrodzenia za pracę bez względu na wymiar czasu pracy oraz rodzaj stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca, jak też dotyczącym tego, że praca powinna być wykonywana w ramach stosunku pracy lub umowy zlecenia. W przypadkach zaś, w których oświadczenia dotyczące obywateli Ukrainy zostały już złożone, zdarzenia te uznane zostaną za niebyłe. Obywatel Ukrainy posiadający takie zezwolenie na pobyt czasowy i pracę będzie mógł wykonywać pracę nie będąc ograniczonym warunkami określonymi w złożonym już oświadczeniu.

źródło: DUW

Unia Europejska Banner