XXIV sesja Rady Powiatu Zgorzeleckiego
XXIV sesja Rady Powiatu Zgorzeleckiego
Kategoria: Aktualności
19.06.2020
Godz: 14:36
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Przewodnicząca Rady Powiatu Zgorzeleckiego uprzejmie zaprasza na XXIV sesję Rady, która  odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów II AWP 8 (II p., sala 309).

Proponowany porządek obrad:   

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu nr XXIII/2020 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego.

3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami.

4. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawach:

a) zmiany Statutu Wielospecjalistycznego Szpitala – Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu;

b) wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 5 lat lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Zgorzeleckiego, położonego w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8;

c) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Wielospecjalistycznego Szpitala – Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Zgorzelcu, stanowiącej własność Powiatu Zgorzeleckiego.

5. Raport o stanie Powiatu Zgorzeleckiego:

a) przedstawienie raportu;

b) debata;

c) podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Zgorzeleckiego wotum zaufania.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu zgorzeleckiego:

a) przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu powiatu zgorzeleckiego za 2019 rok;

b) odczytanie uchwały nr VI/32/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok;

c) odczytanie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Zgorzeleckiego za 2019 rok;

d) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Zgorzeleckiego za 2019 rok;

e) dyskusja;

f) podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu zgorzeleckiego za rok 2019;

g) podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2019 rok.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Sprawy organizacyjne.

9. Zamknięcie sesji.

 

 

 

Unia Europejska Banner