XXV sesja Rady Powiatu Zgorzeleckiego
XXV sesja Rady Powiatu Zgorzeleckiego
Kategoria: Aktualności
24.07.2020
Godz: 14:32
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Przewodnicząca Rady Powiatu Zgorzeleckiego uprzejmie zaprasza na XXV sesję Rady, która  odbędzie się w dniu 30 lipca 2020 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów II AWP 8 (II p., sala 309).

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu nr XXIV/2020 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego.

3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami.

4. Informacja o stanie bezrobocia w powiecie zgorzeleckim.

5. Sprawozdanie z działalności Nadzoru Wodnego Żagań za rok 2019.

6. Funkcjonowanie Wielospecjalistycznego Szpitala – Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu.

7. Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej WS-SPZOZ w Zgorzelcu.

8. Przyjęcie sprawozdania finansowego WS-SPZOZ w Zgorzelcu za 2019 rok.

9. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawach:
a) zmiany uchwały nr XIV/81/99 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 16 czerwca 1999 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa;
b) przyjęcia sprawozdania i dokonania rocznej oceny z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zgorzelcu;
c) zmiany uchwały nr VI/43/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wieloletniego programu współpracy Powiatu Zgorzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2019-2023 zmienionej uchwałą nr XXII/150/2020 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 27 lutego 2020 r.;
d) wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Zgorzelecki grantu pn. “Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi priorytetowej: Wyłączenie społeczne, Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych;
e) wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Zgorzelecki projektu pt. “Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2019-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9vi: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym realizowanego przez Wojewodę Dolnośląskiego;
f) przekazania skargi według właściwości;
g) zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2020 rok.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Sprawy organizacyjne.

12. Zamknięcie sesji.

Unia Europejska Banner