XXX sesja Rady Powiatu Zgorzeleckiego
XXX sesja Rady Powiatu Zgorzeleckiego
Kategoria: Aktualności
22.12.2020
Godz: 12:39
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Przewodnicząca Rady Powiatu uprzejmie zaprasza na XXX sesję Rady Powiatu Zgorzeleckiego, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2020 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu przy ul. Boh. II Armii WP 8 (II. p. sala 309).

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie protokołów nr XXVIII/2020 oraz XXIX/2020 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego.

3.Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami.

4.Sprawozdanie z działalności realizowanej w 2020 r. przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu.

5.Podjęcie uchwał Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawach:
a)rocznego programu współpracy Powiatu Zgorzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w roku 2021;
b)przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie powiatu zgorzeleckiego na lata 2021-2027;
c)przyjęcia Programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie na terenie powiatu zgorzeleckiego na lata 2021-2027;
d)wprowadzenia „Powiatowego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2021-2027”;
e)zmiany Statutu Wielospecjalistycznego Szpitala – Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu;
f)zmiany uchwały nr IV/18/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala – Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu;
g)zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bogatyni przy ul. Kościuszki 33 w filię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zgorzelcu przy ul. Powstańców Śląskich 1;
h)uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Zgorzeleckiego na 2021 rok.

6.Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2021-2032.

7.Uchwalenie budżetu powiatu zgorzeleckiego na 2021 rok:
a)odczytanie projektu uchwały budżetowej;
b)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej;
c)przedstawienie opinii komisji stałych o projekcie uchwały budżetowej;
d)dyskusja nad projektem budżetu;
e)podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu zgorzeleckiego na 2021 rok.

8.Interpelacje i zapytania radnych.

9.Sprawy organizacyjne.

10.Zamknięcie sesji.

Unia Europejska Banner