XXXI sesja Rady Powiatu Zgorzeleckiego – 1 kwietnia 2021
XXXI sesja Rady Powiatu Zgorzeleckiego – 1 kwietnia 2021
Kategoria: Aktualności
31.03.2021
Godz: 13:36
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Przewodnicząca Rady Powiatu Zgorzeleckiego zawiadamia, że w dniu 1 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00 odbędzie się XXXI, nadzwyczajna sesja.

Obrady zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.

2.Sprawozdanie Starosty Zgorzeleckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok.

3.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Zgorzelecki za rok 2020.

4.Podjęcie uchwał Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawach:
a)przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Zgorzeleckim na lata 2021-2027;
b)przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Zgorzeleckim na lata 2021-2027”;
c)zmiany uchwały nr LV/330/2006 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zgorzelcu;
d)podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi zgorzeleckiemu na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
e)podwyższenia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin pomocowych;
f)ustalenia na 2021 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, których organem prowadzącym jest powiat zgorzelecki oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinasowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie, a także specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane;
g)zmiany uchwały nr XLIII/276/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek prowadzonych na terenie Powiatu Zgorzeleckiego przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;
h)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Zgorzeleckiego, zlokalizowanego w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8;
i)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 2 lat, lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Zgorzeleckiego, położonego w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8;
j)zmiany uchwały nr XXX/200/2020 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2021-2032;
k)zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2021 rok;
l)przyjęcia stanowiska o wyrażeniu poparcia dla działań podejmowanych w celu zapewnienia dalszego stabilnego funkcjonowania Kopalni Węgla Brunatnego Turów w Bogatyni oraz wsparcia samorządów Zagłębia Turoszowskiego ubiegających się o środki finansowe w ramach Funduszu Sprawiedliwiej Transformacji”.

5.Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Małgorzata Sokołowska

Unia Europejska Banner