Zakończeniu realizacji projektu pn.: „Edukacja – Szansa – Przyszłość“
Zakończeniu realizacji projektu pn.: „Edukacja – Szansa – Przyszłość“
Kategoria: Aktualności
7.08.2023
Godz: 08:13
Redaktor: Monika Pecov Monika Pecov
Drukuj

Powiat Zgorzelecki informuje o zakończeniu realizacji projektu nr RPDS. 10.02.01-02-0007/21 pn.: „Edukacja – Szansa – Przyszłość“ realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Projekt był odpowiedzią na zdiagnozowane problemy psychologiczne, pedagogiczne i dydaktyczne spowodowane epidemią covid – 19 oraz długotrwałą nauką zdalną w specjalnej szkoły podstawowej w SOSW Zgorzelec w obszarze kształcenia podstawowego powiecie zgorzeleckim. Projekt dedykowany był uczniom niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Celem głównym projektu było podniesienie poziomu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia u 50 wychowanków (40M, 10K) uczęszczających do Specjalnej Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zgorzelcu poprzez objęcie ich wsparciem w ramach zajęć dodatkowych i specjalistycznych.

Efektem wsparcia jest podniesienie przez uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz indywidualizacja pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W ramach projektu zrealizowano następujące zajęcia edukacyjne z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych tj.: warsztaty matematyczne, wycieczki edukacyjne do instytucji kultury, językowe oraz specjalistyczne: zajęcia z komunikacji alternatywnej i wspomagającej, zajęcia z zakresu Integracji Sensorycznej, zajęcia z zakresu Nordic Walking, zajęcia jogi i gongów, zajęcia muzyczne, zajęcia pływania, zajęcia rehabilitacji i korekcji wad postawy.

Okres realizacji projektu: od: 01.08.2022 r. do: 31.07.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 254 720,00 zł PLN, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego 215 204,00 zł PLN.

Unia Europejska Banner