Zapraszamy do skorzystania z bonu na zasiedlenie
Zapraszamy do skorzystania z bonu na zasiedlenie
Kategoria: Aktualności
30.06.2022
Godz: 07:00
Redaktor: BP BP
Drukuj

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu zachęca do skorzystania z bonu na zasiedlenie, osoby bezrobotne w wieku do 30 roku życia, planujące znaleźć pracę poza miejscem zamieszkania.

Bon na zasiedlenie stanowi gwarancję przyznania środków finansowych na pokrycie kosztów zamieszkania w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.

Warunki do spełnienia:
– za zatrudnienie, wykonanie innej pracy zarobkowej lub działalność gospodarczą, beneficjent będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz z tego tytułu podlegał ubezpieczeniom społecznym;
– odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
– będzie pozostawał w zatrudnieniu, innej pracy zarobkowej lub prowadził działalność przez okres co najmniej 6 miesięcy.
Bon na zasiedlenie zostanie przyznany w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego wynagrodzenia.

Szczegółowe informacje na temat bonu można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgorzelcu, pokój 110 tel. 75 777 05 30

Więcej informacji poniżej:

Aktualność | WORTAL (praca.gov.pl)

Źródło/foto: PUP w Zgorzelcu

Unia Europejska Banner