Zaproszenie do udziału w pracach Rady Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027
Zaproszenie do udziału w pracach Rady Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027
Kategoria: Aktualności
8.05.2023
Godz: 08:31
Redaktor: BP BP
Drukuj

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to instrument Unii Europejskiej przyczyniający się do realizacji zintegrowanych strategii rozwoju terytorialnego. Istotą ZIT w perspektywie 2021 2027 jest realizacja projektów zintegrowanych przyczyniających się do rozwiązywania wspólnych problemów i skoordynowania zaspokajania potrzeb obszaru objętego ZIT, na podstawie opracowanej w tym celu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Instrument ZIT będzie wykorzystywany do wspierania Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego, który tworzą następujące gminy i powiaty: Gmina Miejska Bolesławiec, Gmina Miejska Lubań, Gmina Miejska Zgorzelec, Miasto i Gmina Bogatynia, Gmina Bolesławiec, Gmina Gromadka, Gmina Lubań, Miasto i Gmina Nowogrodziec, Gmina Osiecznica, Miasto i Gmina Pieńsk, Gmina Platerówka, Gmina Siekierczyn, Gmina Sulików, Gmina Warta Bolesławiecka, Gmina i Miasto Węgliniec, Gmina Miejska Zawidów, Gmina Zgorzelec, Powiat Bolesławiecki, Powiat Lubański, Powiat Zgorzelecki.
W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem Strategii ZIT ZOF, w celu zapewnienia uspołecznienia procesu jej tworzenia i wdrażania, Lider ZIT ZOF zaprasza do udziału w pracach Rady ZIT ZOF na lata 2021-2027.

Rada ZIT ZOF będzie pełnić funkcję opiniodawczą decyzji Lidera ZIT ZOF w procesach związanych z opracowaniem, realizacją, monitorowaniem i ewaluacją Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027. Celem działania Rady ZIT ZOF jest zapewnienie zaangażowania społecznego na wszystkich etapach planowania i wdrażania Strategii ZIT ZOF.
Członkiem Rady ZIT ZOF mogą zostać m.in. podmioty reprezentujące:

 1. partnerów społeczno-gospodarczych,
 2. społeczeństwo obywatelskie,
 3. podmioty działające na rzecz ochrony środowiska,
 4. podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji
 5. inną grupę interesariuszy istotną dla rozwoju ZIT ZOF.
  Podmiot kandydujący do Rady ZIT ZOF musi prowadzić działalność na obszarze ZIT Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego oraz wykazać się co najmniej 2-letnim doświadczeniem w działalności w reprezentowanym, wyżej wymienionym obszarze.
  Kandydujące podmioty wybiorą spośród siebie członków Rady ZIT ZOF, przy czym każda z grup wymienionych w pkt. 1-5 powinna posiadać co najmniej 1, ale nie więcej niż 3 reprezentantów. Brak kandydatury zgłoszonej przez którąś z grup nie powoduje konieczności przeprowadzenia ponownego naboru. O szczegółach dotyczących wyboru poinformowane zostaną podmioty, które zgłoszą chęć udziału w pracach Rady ZIT ZOF i spełnią wymagania niniejszego zaproszenia.
  Zasady funkcjonowania Rady ZIT ZOF określą jej członkowie, w porozumieniu z Liderem ZIT ZOF.
  Uczestnictwo w Radzie ZIT ZOF ma charakter społeczny. Za udział w pracach Rady ZIT ZOF nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów.
  Nabór na członków Rady ZIT ZOF rozpocznie się 08 maja 2023 r. i zakończy 09 czerwca 2023 r. Aby wziąć udział w naborze należy przesłać skan wypełnionego formularza (w formie pdf.) na adres zitzof@um.boleslawiec.pl we wskazanym wyżej terminie.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikami Urzędu Miasta Bolesławiec:
• e-mail: zitzof@um.boleslawiec.pl
• telefon: 75 645 65 70 Robert Rzepnicki 75 645 65 70 Monika Wawrzynowska

Źródło: UM Bolesławiec

Unia Europejska Banner