Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Zgorzeleckiego
Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Zgorzeleckiego
Kategoria: Aktualności
20.11.2023
Godz: 08:45
Redaktor: BP BP
Drukuj
  1. Oznaczenie i opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Zgorzelcu, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 136/3 AM-1 obręb VI Zgorzelec o powierzchni 1,1086 ha położona przy ul. Armii Krajowej. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu księga wieczysta nr JG1Z/00035243/0.

Teren nieruchomości zabudowany jest zabudową niemieszkalną, warsztatowo-magazynową z zapleczem biurowym – użytkowana dawniej jako warsztaty szkolne. Zabudowa składa się z 3 głównych budynków, kilku budynków pomocniczych oraz 2 wiat.

· Budynek A usytuowany w centralnej części działki, w zabudowie wolnostojącej, 1 kondygnacja nadziemna, bez podpiwniczenia, użytkowany wcześniej jako biurowo-warsztatowy. Powierzchnia użytkowa 1336,31 m2. Stan techniczny średni.

· Budynek B w zabudowie zwartej z budynkiem C, 1 kondygnacja nadziemna, bez podpiwniczenia, powierzchnia użytkowa 765,87 m2. Stan techniczny pogorszony.

· Budynek C w zabudowie zwartej z budynkiem B, 1 kondygnacja nadziemna, bez podpiwniczenia, powierzchnia użytkowa 278,24 m2. Stan techniczny średni.

· Budynek portierni w zabudowie zwartej z innym niewielkim budynkiem niemieszkalnym, 1 kondygnacja nadziemna, konstrukcja murowana, powierzchnia użytkowa 22,00 m2. Stan techniczno-użytkowy średni.

· Budynek gospodarczy nr 1 w zabudowie zwartej z innym niewielkim budynkiem niemieszkalnym, I kondygnacja nadziemna, podzielony na niewielkie komórki z osobnymi wejściami z zewnątrz, powierzchnia użytkowa 75,00 m2. Stan techniczno–użytkowy pogorszony.

· Budynek gospodarczy nr 2 w zabudowie wolnostojącej, 1 kondygnacja nadziemna, powierzchnia użytkowa 23,00 m2. Stan techniczno-użytkowy średni.

· Wiata nr 1o konstrukcji stalowej w zabudowie wolnostojącej, 1 kondygnacja nadziemna, powierzchnia użytkowa 160,00 m2. Stan techniczno-użytkowy średni.

· Wiata nr 2 o konstrukcji stalowej w zabudowie wolnostojącej, 1 kondygnacja nadziemna, powierzchnia użytkowa 180,00 m2. Stan techniczno-użytkowy średni.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście w Zgorzelcu nieruchomość oznaczona jest symbolami: D4,UC – przeznaczenie podstawowe wielkopowierzchniowe obiekty handlowe o pow. sprzedaży powyżej 2000 m2; nieuciążliwe usługi komercyjne. Przedmiotowa nieruchomość objęta jest granicą strefy A ochrony konserwatorskie. Na działce znajduje się stanowisko archeologiczne 78-9/1.

  1. Cena wywoławcza

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.100.000,00 zł (słownie: dwa miliony sto tysięcy złotych 00/100), sprzedaż zwolniona z podatku VAT.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 21.000,00 zł, co stanowi 1% ceny wywoławczej nieruchomości,
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

  1. Obciążenia nieruchomości

brak

  1. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość

Nie występują.

  1. Termin i miejsce przetargu

Przetarg odbędzie się w dniu 29 listopada 2023 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu – budynek nr 8, II piętro, sala nr 304A.

  1. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 23 listopada 2023 r.
Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu prowadzone przez Bank Millennium S.A. nr 51 1160 2202 0000 0001 7458 6694. UWAGA! Za termin wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na wskazane konto Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu. Wniesione wadium zostanie:
• zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg;
• zwrócone niezwłocznie, jeżeli osoba wpłacająca wadium przetargu nie wygra – jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Szczegółowe informacje na BIP – link poniżej

BIP – Powiat Zgorzelecki – Ogłoszenie Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym dotyczącym sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Zgorzeleckiego

Unia Europejska Banner