Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Powiatu Zgorzeleckiego

Powiat Zgorzelecki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Powiatu Zgorzeleckiego.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.
 • Formant formularza nie ma etykiety, która mogłaby określać jego cel, a także brakuje alternatywnego tytułu.
 • Przyciski używane do oznaczania kontrolki formularza nie mają wartości tekstowej, która mogłaby zostać użyta do zidentyfikowania jego celu.
 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
 • Multimedialne elementy wizualne nie posiadają audio deskrypcji.
 • Umieszczone filmy pochodzą z serwisów DailyMotion, Facebook oraz You Tube i nie mają dołączonych napisów dla osób niesłyszących.

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paweł Paluszkiewicz.
 • E-mail: p.paluszkiewicz@powiat.zgorzelec.pl
 • Telefon: 601833210

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Starosta Zgorzelecki
 • Adres: ul. Boh. II AWP 8A
  59-900 Zgorzelec
 • E-mail: boi@powiat.zgorzelec.pl
 • Telefon: 75 77 61 555

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe ma swoją siedzibę na ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8 i 8A w Zgorzelcu. Obok budynku 8 wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, które są oznaczone widoczną tablicą informacyjną pionową.

BUDYNEK 8A – jest budynkiem 4 kondygnacyjnym bez windy. Dojście do budynku jest na jednym poziomie z chodnikiem, z którego wchodzi się do urzędu. Do budynku 8A prowadzi jedno wejście główne. Przed wejściem do budynku jest domofon. Na parterze jest tablica informacyjna. Tablica jest zamontowana nad drzwiami prowadzącymi na korytarz.

W budynku 8A nie ma windy. Po wejściu do budynku są schody, oraz jest zamontowana platforma dźwigowa umożliwiająca dotarcie osobie na wózku na parter urzędu. Platforma posiada przycisk, który przywołuje pracownika Biura Obsługi Interesanta. Platformą można dotrzeć na poziom gdzie znajduje się Biuro obsługi Interesanta, Wydział Komunikacji oraz toaleta dla klientów. Do biura obsługi interesanta prowadzą szklane drzwi które otwierają się automatycznie (czujnik). W biurze Obsługi Interesanta jest jedno stanowisko z obniżonym blatem (na wysokości 80cm) przystosowane dla osoby na wózku lub osób niskiego wzrostu, jest tam również miejsce odpoczynku (stolik i krzesło, woda). Na parterze umiejscowiona jest tablica tyflograficzna obrazująca rozkład pomieszczeń parteru w sposób wizualny i dotykowy ( w alfabecie Braille’a). Tablica jest umiejscowiona na postumencie po prawej stronie od wejścia. Po wejściu na I i II piętro za szklanymi drzwiami, na wprost na ścianie znajduje się tablica tyflograficzna obrazująca rozkład pomieszczeń piętra w sposób wizualny i dotykowy (w alfabecie Braille’a). W budynku pomieszczenia są oznaczone drukiem powiększonym i w alfabecie Braille’a. Na poręczach schodów znajdują się oznaczenia kierunkowe w alfabecie Braille’a.

W przypadku spraw załatwianych na innych kondygnacjach niż parter budynku, pracownik BOI telefonicznie przywołuje merytorycznego pracownika, który obsługę interesanta z niepełnosprawnością prowadzi w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu na parterze. Osoba na wózku nie ma możliwości dotarcia na pozostałe piętra urzędu. Korytarze  w budynku  mają  szerokość umożliwiającą swobodne poruszanie się. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Biuro Obsługi Interesanta jest wyposażone w pętlę indukcyjną, która ma za zadanie pomóc osobom z dysfunkcją słuchu podczas załatwiania spraw urzędowych. W urzędzie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego z wykorzystaniem usługi on-line.

BUDYNEK 8 – jest budynkiem 4 kondygnacyjnym wyposażonym w windę. Budynek ma dwa wejścia. Jedno z nich jest oznaczone. Do oznaczonego wejścia prowadzą schody i pochylnia.

W budynku w oznaczonym wejściu znajduje się winda, która można dotrzeć do wszystkich poziomów budynku. Na parterze przy wejściu do windy jest tablica informacyjna. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Na parterze umiejscowiona jest tablica tyflograficzna obrazująca rozkład pomieszczeń parteru w sposób wizualny i dotykowy ( w alfabecie Braille’a). Tablica jest umiejscowiona na postumencie po lewej stronie od wejścia. Po wejściu na I i II piętro za szklanymi drzwiami, na wprost na ścianie znajduje się tablica tyflograficzna obrazująca rozkład pomieszczeń piętra w sposób wizualny i dotykowy (w alfabecie Braille’a). Na III piętrze tablica umiejscowiona jest na ścianie po lewej stronie. W budynku pomieszczenia są oznaczone drukiem powiększonym i w alfabecie Braille’a. Na poręczach schodów znajdują się oznaczenia kierunkowe w alfabecie Braille’a.

Każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Skróty klawiaturowe

Pierwsze naciśnięcie klawisza TAB spowoduje wyświetlenie menu nawigacyjnego poszczególnych sekcji witryny. Każde kolejne naciśnięcie TAB pokazuje następną pozycję.

przejść do wybranego obszaru serwisu, przez naciśniecie ENTER

SHIFT + TAB, aby wrócić do poprzedniej sekcji.

Strona zapewnia opcję zmiany kontrastu, zmiany wielkości czcionki

Inne informacje i oświadczenia

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 t.j.) osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej, zwanym dalej ,,wnioskiem o zapewnienie dostępności”.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy,
 2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno – komunikacyjnym,
 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Podmiot publiczny realizuje zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewnia dostęp alternatywny.

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej można:

 • złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu;
 • wysłać pocztą na adres:  Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu, ul. Boh II AWP 8a, 59-900 Zgorzelec;
 • wysłać drogą elektroniczną na adres: boi@powiat.zgorzelec.pl

W przypadku niezapewnienia dostępności, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni, zgodnie z zapisami art. 32 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Unia Europejska Banner