Wydział Komunikacji

AKTUALNE INFORMACJE WYDZIAŁU KOMUNIKACJI

Aktualne wytyczne dotyczące obsługi interesantów w wydziale:

  • Uprzejmie informujemy, że obsługa interesantów w Wydziale Komunikacji odbywa się w godzinach od 7.30 do 15.00, wyłącznie po telefonicznej rezerwacji terminu wizyty w urzędzie. Ustalenie terminu wizyty nie dotyczy spraw: zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu, odbioru stałego dowodu rejestracyjnego, zgłoszenia zbycia pojazdu, dokonania adnotacji urzędowej w dowodzie rejestracyjnym (np. HAK, GAZ-LPG).
  • Należy pamiętać o obowiązku złożenia zawiadomienia o nabyciu (lub zbyciu) pojazdu w terminie 30* dni od dnia nabycia (zbycia) których to czynności można dokonać bezpośrednio w Wydziale Komunikacji,  bądź w Biurze Obsługi Interesanta, ale także za pośrednictwem platformy ePUAP (adres skrytki: /98sko76fh1/SkrytkaESP), bądź poczty.
  • Godziny przyjmowania interesantów: 

poniedziałek – piątek godz. 7:30 – 15:00

*pojazdy zakupione / sprzedane / sprowadzone do kraju

 przed 1 marca 2020 r: 30 dni od daty kupna / sprzedaży / sprowadzenia do kraju
z terenów UE,

– od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.: 180 dni od daty kupna / sprzedaży / sprowadzenia do kraju z terenów UE,

 od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.: 30 dni od daty kupna / sprzedaży / sprowadzenia do kraju z terenów UE,

– od 1 lipca 2021 r.: 60 dni od daty kupna / sprzedaży / sprowadzenia do kraju z terenów UE,

od 1 lipca 2023 r.: 30 dni od daty kupna / sprzedaży / sprowadzenia do kraju z terenów UE.

Autobusowy rozkład jazdy – http://www.autobusowyrozkladjazdy.pl/

Analiza statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców powiatu zgorzeleckiego

Aktualny wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców

Aktualny wykaz Stacji Kontroli Pojazdów


Halina Trzyna – Dyrektor Wydziału

tel. 75 77 61 593 wew. 6
pokój 110, parter w budynku nr 8A


Michał Kruszewski – Zastępca Dyrektora

tel. 75 77 61 593 wew. 7
pokój 113, parter w budynku nr 8A


Informacja Rejestracji

tel. 75 77 61 593 wew. 2
pokój 114, parter w budynku nr 8A


Rejestracja

tel. 75 77 61 594,  75 77 61 593 wew. 1 lub 603 153 482
pokój 120, parter w budynku nr 8A

Postępowanie w sprawie nakładania kar administracyjnych

tel. 75 77 61 593 , 75 77 61 594 wew. 8


Prawo jazdy, Ośrodki szkolenia kierowców

tel. 75 77 61 593, 75 77 61 594 wew. 3
pokój 110, parter w budynku nr 8A


Transport, Stacje kontroli pojazdów, Usuwanie pojazdów w trybie art. 130a

tel. 75 77 61 593 wew. 4
pokój 113, parter w budynku nr 8A


Filia Bogatynia

tel. 75 77 25 268
UMiG w Bogatyni

  • Sprawdź status prawa jazdy (kliknij)
  • Elektroniczna skrzynka podawcza systemu POJAZD i KIEROWCA (klinij)
  • Sprawdź status dowodu rejestracyjnego (kliknij)
  • Zgłoś sprzedaż samochodu (kliknij)

Do zadań wydziału należy:

Do zadań Wydziału Komunikacji należy:

1) prowadzenie spraw związanych z rejestracją (wyrejestrowaniem, wycofaniem czasowym) i ewidencją pojazdów;
2) wydawanie decyzji o nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych pojazdu oraz zgody na wykonywanie umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej;
3) dokonywanie wpisów o ustanowieniu zastawu rejestrowego na pojeździe;
4) wydawanie profilu kandydata na kierowcę;
5) wydawanie profilu kierowcy zawodowego;
6) wydawanie,   wymiana  i unieważnianie karty kwalifikacji kierowcy;
7) wydawanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz cofanie i przywracanie cofniętych uprawnień;
8) wydawanie międzynarodowych praw jazdy;
9) zatrzymywanie i zwrot dokumentów stwierdzających uprawnienia do prowadzenia pojazdów;
10) dokonywanie wpisów w prawie jazdy potwierdzających uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego;
11) wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi;
12) kierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji;
13) kierowanie na badania lekarskie lub psychologiczne, jeżeli istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do ich stanu zdrowia.
14) wysyłanie informacji o obowiązku poddania się odpowiednio badaniom lekarskim, badaniom psychologicznym lub o obowiązku ukończenia odpowiednich kursów reedukacyjnych (kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii) w przypadkach określonych przepisami prawa;
15) przekazywanie danych i informacji do centralnej ewidencji pojazdów i kierowców;
16) prowadzenie ewidencji instruktorów oraz ewidencji wykładowców;
17) prowadzenie rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru;
18) nadzór nad szkoleniem osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami;
19) wydawanie legitymacji instruktora i zaświadczeń dla wykładowców;
20) wydawanie decyzji o skreśleniu instruktora, bądź wykładowcy z ewidencji;
21) wydawanie (cofanie) uprawnień do wykonywania badań technicznych diagnostom;
22) prowadzenie rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów;
23) nadzór nad stacjami kontroli pojazdów;
24) udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana oraz zawieszenie lub cofnięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika, licencji na krajowy transport drogowy, zezwoleń na przewozy regularne oraz regularne specjalne, a także zaświadczeń potwierdzających zgłoszenie przez przedsiębiorcę przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do podstawowej działalności gospodarczej;
25) przeprowadzenie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób;
26) kontrola przedsiębiorców wykonujących transport drogowy;
27) realizacja zadań wynikających z art.130a ustawy prawo o ruchu drogowym;
28) realizacja innych zadań powierzonych przez starostę.

Unia Europejska Banner
Bonusy bez depozytu