Wydział Komunikacji


Halina Trzyna – Dyrektor Wydziału

tel. 75 77 61 593 wew. 21
pokój 110, parter w budynku nr 8A


Michał Kruszewski – Zastępca Dyrektora

tel. 75 77 61 594 wew. 25
pokój 113, parter w budynku nr 8A


Informacja Rejestracji

tel. 75 77 61 594 wew. 22
pokój 114, parter w budynku nr 8A


Rejestracja

tel. 75 77 61 594,  75 77 61 593 wew. 23 lub 603 153 482
pokój 120, parter w budynku nr 8A


Prawo jazdy

tel. 75 77 50 185
pokój 110, parter w budynku nr 8A


Transport, Stacje kontroli pojazdów, Ośrodki szkolenia kierowców

tel. 75 77 61 594 wew. 25
pokój 113, parter w budynku nr 8A


Filia Bogatynia

tel. 75 77 25 268
UMiG w Bogatyni

  • Sprawdź status prawa jazdy (kliknij)
  • Elektroniczna skrzynka podawcza systemu POJAZD i KIEROWCA (klinij)
  • Sprawdź status dowodu rejestracyjnego (kliknij)
  • Zgłoś sprzedaż samochodu (kliknij)

Do zadań wydziału należy:

1) prowadzenie spraw związanych z rejestracją (wyrejestrowaniem) i ewidencją pojazdów;
2) wydawanie decyzji o nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych pojazdu oraz zgody na wykonywanie umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej;
3) dokonywanie wpisów o ustanowieniu zastawu rejestrowego na pojeździe;
4) wydawanie profilu kandydata na kierowcę;
5) wydawanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz zatrzymywanie, cofanie i przywracanie cofniętych uprawnień;
6) zatrzymywanie i zwrot prawa jazdy;
7) dokonywanie wpisów w prawie jazdy potwierdzających uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego;
8) wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi;
9) kierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji;
10) kierowanie na badania lekarskie w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
11) kierowanie na badania psychologiczne w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami;
12) kierowanie na kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
13) kierowanie na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej
i przeciwdziałania narkomanii;
14) wydawanie decyzji o przedłużeniu okresu próbnego;
15) wydawanie międzynarodowych praw jazdy;
16) przekazywanie danych i informacji do centralnej ewidencji pojazdów
i kierowców;
17) prowadzenie ewidencji instruktorów oraz ewidencji wykładowców;
18) prowadzenie rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru;
19) nadzór nad szkoleniem osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami;
20) wydawanie legitymacji instruktora i zaświadczeń dla wykładowców;
21) wydawanie decyzji o skreśleniu instruktora z ewidencji;
22) wydawanie (cofanie) uprawnień do wykonywania badań technicznych diagnostom;
23) prowadzenie rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów;
24) nadzór nad stacjami kontroli pojazdów;
25) udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana oraz zawieszenie lub cofnięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika, licencji na krajowy transport drogowy, zezwoleń na przewozy regularne oraz regularne specjalne, a także zaświadczeń potwierdzających zgłoszenie przez przedsiębiorcę przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do podstawowej działalności gospodarczej;
26) przeprowadzenie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób;
27) kontrola przedsiębiorców wykonujących transport drogowy;
28) realizacja zadań wynikających z art.130a ustawy prawo o ruchu drogowym;
29) realizacja innych zadań powierzonych przez starostę.

Unia Europejska Banner