Biuro Kontroli

Stanisław Mikołajczyk – Kierownik Biura Kontroli


budynek 8a, pok. 310
st.mikolajczyk@powiat.zgorzelec.pl
tel. 75 77 50 192


Do zadań biura należy:

1) występowanie do kierowników komórek organizacyjnych starostwa o wskazanie obszarów i podmiotów typowanych do ujęcia w planie kontroli;
2) sporządzanie rocznego planu kontroli i przedkładanie go staroście do zatwierdzenia;
3) publikowanie rocznego planu kontroli w BIP starostwa;
4) wnioskowanie o powołanie zespołów kontrolnych i koordynowanie ich pracy;
5) przeprowadzanie kontroli planowanych oraz doraźnych na polecenie i z upoważnienia starosty;
6) sporządzanie dokumentacji kontrolnej, protokołów, zaleceń, wystąpień i wniosków;
7) zaznajamianie z wynikami kontroli, organizowanie narad pokontrolnych;
8) publikowanie ustaleń pokontrolnych w BIP Starostwa;
9) nadzór nad prawidłowością i terminowością odpowiedzi na zalecenia, wystąpienia i wnioski pokontrolne;
10) przeprowadzanie kontroli sprawdzającej realizację zaleceń, wystąpień i wniosków pokontrolnych;
11) zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej obszarów objętych kontrolą;
12) wskazywanie działań zapobiegawczych powstawaniu nieprawidłowości;
13) współdziałanie z inspektorami kontroli zewnętrznej;
14) współdziałanie z audytorem wewnętrznym;
15) analizowanie dokumentacji pokontrolnej z kontroli zewnętrznych w jednostkach organizacyjnych starostwa;
16) przygotowywanie sprawozdań i informacji z zakresu wykonywanych zadań staroście;
17) realizacja innych zadań powierzonych przez starostę.

Unia Europejska Banner