Wydział Ochrony Środowiska

Małgorzata Michalska – Dyrektor Wydziału


m.michalska@powiat.zgorzelec.pl

tel. 75 77 50 191


Ochrona gruntów rolnych, rekultywacja i geologia, ochrona przyrody, gospodarka wodna, rybactwo śródlądowe, emisja
tel. 75 77 50 191
pokój 318, 319 II piętro w budynku nr 8A


Do zadań wydziału należy:

1) współpraca z organami samorządów powiatowych i gminnych, Państwową Inspekcją Ochrony Środowiska, Powiatową Inspekcją Weterynaryjną, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz organami statutowo związanymi z ochroną przyrody;
2) wydawanie zezwoleń na wyłączenie gruntów rolnych z użytkowania rolniczego;
3) naliczanie opłat z tytułu faktycznego wyłączenia gruntów rolnych
z użytkowania rolniczego;
4) prowadzenie ewidencji opłat z tytułu wyłączenia gruntów z użytkowania rolniczego;
5) wydawanie decyzji ustalającej kierunek i termin rekultywacji;
6) Wydawanie decyzji zatwierdzającej projekt robót rekultywacyjnych;
7) Wydawanie decyzji uznającej rekultywację gruntów za zakończoną;
8) uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opiniowanie miejscowych planów w zakresie kompetencji;
9) zatwierdzanie, przyjmowanie projektów oraz dokumentacji geologicznych;
10) udostępnienie informacji geologicznej;
11) udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin;
12) wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego;
13) rejestracja sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb;
14) nadzór nad Społeczną Strażą Rybacką;
15) nadzór nad spółkami wodnymi;
16) pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
17) pozwolenie zintegrowane;
18) pozwolenie na wytwarzanie odpadów;
19) zgłoszenie instalacji niewymagających pozwolenia a wymagających zgłoszenia;
20) zezwolenie na zbieranie odpadów;
21) zezwolenie na przetwarzanie odpadów;
22) zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych;
23) ocena udatności uprawy leśnej;
24) wydawanie decyzji o zmianie lasu na użytek rolny w stosunku do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
25) wydawanie decyzji nakazujących wykonanie obowiązków należących do właścicieli lasów lub zadań zawartych w uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji z zakresu gospodarki leśnej wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów;
26) zarządzenie wykonania z urzędu lub na wniosek nadleśniczego zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych niestanowiących własności skarbu państwa, na koszt właścicieli nadleśnictw;
27) wydawanie decyzji o uznaniu lasu za las ochronny lub pozbawienie go takiego charakteru;
28) zatwierdzenie uproszczonych planów urządzania lasu i nadzór nad ich wykonaniem oraz zlecenie wykonania inwentaryzacji stanu lasów;
29) wydawanie decyzji w sprawie pokrycia kosztów naprawienia szkód w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody w lesie;
30) wydawanie decyzji określających zadania z zakresu gospodarki leśnej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów;
31) wydawanie decyzji o pozyskaniu drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w przypadkach losowych;
32) wydawanie zezwoleń na czasowe przetrzymywanie zwierząt łownych;
33) naliczanie czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich polnych dla kół łowieckich;
34) nadzór nad gospodarką łowiecką;
35) rejestracja chartów rasowych i ich mieszańców;
36) wydawanie decyzji o odłowie, odłowie wraz z uśmierceniem lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny (w przypadku szczególnego zagrożenia
w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów, urządzeń produkcyjnych
i użyteczności publicznej);
37) nadzór i kontrola nad wykorzystaniem dotacji ze środków przeznaczonych na ochronę;
38) rejestracja zwierząt egzotycznych;
39) wyrejestrowanie zwierząt egzotycznych;
40) realizacja innych zadań powierzonych przez starostę.

Unia Europejska Banner