Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

[responsivevoice_button voice=”Polish Female” buttontext=”Lektor”]

 

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH : Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zgorzelcu  informuje, że:

 

  1. Orzeczenia o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności, których ważność upłynęła pomiędzy dniem: 9 grudnia 2019 r., a dniem 8 marca 2020 r.:

-zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. Warunkiem jest, aby w tym terminie (tj. pomiędzy 9 grudnia 2019 r., a 8 marca 2020 r.) osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy, wystąpiła do właściwego miejscowo Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, o ponowne wydanie orzeczenia.

 

  1. Orzeczenia o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności, których ważność upływa po dniu 8 marca 2020 r. :

-zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do wydania nowego orzeczenia.

 

  1. Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych, których ważność upływa w terminie wskazanym w punkcie 1 i 2 :

– zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

 

  1. W przypadku złożenia przez osobę zainteresowaną /przedstawiciela ustawowego wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności / niepełnosprawności/ o wskazaniach do ulg i uprawnień:

– w okresie od dnia 8 marca 2020 r., do upływu 90 dni od dnia odwołania stanu epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli lekarz orzecznik przewodniczący składu orzekającego powiatowego zespołu, uzna złożoną dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny bez konieczności badania – skład orzekający (lub członek powiatowego zespołu) może rozpoznać sprawę i wydać orzeczenie bez uczestnictwa w posiedzeniu składu orzekającego osoby zainteresowanej lub dziecka i jego przedstawiciela ustawowego.


 

Edyta Wawrzeła – Przewodniczący


tel. 75 77 50 183,

pokój nr 116,

parter w budynku nr 8


Sylwia Hećman – Sekretarz

tel. 75 77 50 183,

pokój nr 114,

parter w budynku nr 8


[KOMUNIKAT] W związku z zagrożeniem koronawirusem, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności  informuje, że od 11.03.2020 do odwołania wszystkie zaplanowane komisje lekarskie będą odbywały się w trybie zaocznym, tzn. bez konieczności udziału strony.

Wszelkie informacje udzielane są pod nr telefonu – 75 77 50 406.


Informacja,przyjmowanie,wydawanie wniosków

tel. 75 77 50 406,

pokój nr 113,

parter w budynku nr 8


Do zadań zespołu należy:

1) Orzekanie o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności;
2) Informowanie o ulgach i uprawnieniach przysługujących na podstawie odrębnych przepisów;
3) Wydawanie i przyjmowanie wniosków w sprawie wydania orzeczenia;
4) Udzielanie informacji o sposobie wypełniania wniosku oraz w razie potrzeby o konieczności dostarczenia dodatkowej dokumentacji;
5) Prowadzenie rejestru wniosków i orzeczeń;
6) Organizowanie posiedzeń składów orzekających;
7) Wydawanie wniosków oraz sporządzanie legitymacji osoby niepełnosprawnej;
8) Prowadzenie rejestru wydanych legitymacji;
9) Udzielanie specjalistycznej informacji o uprawnieniach osoby niepełnosprawnej zgodnie z przyczyną oraz posiadanym stopniem niepełnosprawności;
10) Sporządzanie kwartalnego sprawozdania z realizacji ustawowych zadań;
11) Prowadzenie dziennika korespondencyjnego;
12) Współpracowanie z innymi organami administracji publicznej w zakresie przewidzianym przepisami ustawowymi;
13) Wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym;
14) Realizacja innych zadań powierzonych przez starostę;

Unia Europejska Banner