Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Magdalena Rogólska – Dyrektor Wydziału


tel. 75 77 61 566, 75 77 50 672

e-mail: m.rogolska@powiat.zgorzelec.pl

pokój nr 217, I piętro w budynku nr 8


Zamówienia Publiczne

tel. 75 77 61 566, 75 77 50 672

e-mail: zp@powiat.zgorzelec.pl

pokój nr 218, I piętro w budynku nr 8


Pozyskiwanie środków zewnętrznych

tel. 75 77 61 566,  75 77 50 672

e-mail: fundusze@powiat.zgorzelec.pl

pokój nr 219, I piętro w budynku nr 8


Inwestycje

tel. 75 77 61 566, 75 77 50 672

e-mail: inwestycje@powiat.zgorzelec.pl

pokój nr 220, I piętro w budynku nr 8


Do zadań wydziału należy:

1) wykonywanie nadzoru merytorycznego nad stosowaniem przepisów ustawy – prawo zamówień publicznych;
2) prowadzenie procedur związanych z udzielaniem zamówień zgodnie z ustawą – prawo zamówień publicznych;
3) udzielanie pomocy w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych – jednostkom organizacyjnym powiatu;
4) koordynowanie oraz udział w pracach komisji przetargowych;
5) inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie przedsięwzięć i projektów związanych z pozyskaniem i wykorzystaniem środków zewnętrznych;
6) wnioskowanie o powoływanie zespołów do opracowania i realizacji wniosków wymagających współdziałania kilku wydziałów, ustalanie harmonogramu działań;
7) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami instytucji krajowych i międzynarodowych udzielających pomocy finansowej;
8) współpraca z regionalnymi instytucjami, organizacjami i samorządami w kraju i za granicą w zakresie przygotowania i koordynowania wspólnych projektów rozwojowych współfinansowanych ze środków zewnętrznych.


Do zadań wydziału z zakresu inwestycji i infrastruktury gospodarczej należy:

1) prowadzenie całości spraw związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem finansowym inwestycji;
2) uzgadnianie projektów planów w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych i remontowych we współdziałaniu z wydziałami i jednostkami organizacyjnymi;
3) przyjmowanie, wstępne analizowanie i opiniowanie zgłoszeń w zakresie potrzeb inwestycyjnych i modernizacyjnych pochodzących od wydziałów i jednostek organizacyjnych, na podstawie przygotowanej przez nie dokumentacji technicznej;
4) przy współpracy z jednostkami organizacyjnymi, opracowywanie hierarchii potrzeb inwestycyjnych, ustalanie zakresu robót i przewidywanie efektów inwestycyjnych w kontekście możliwości ich finansowania;
5) monitorowanie i koordynacja oraz udział w realizacji inwestycji, czynnościach odbiorowych, przekazaniu do eksploatacji i rozliczeniu inwestycji;
6) inicjowanie i koordynacja inwestycji wspólnych wraz z uzgodnieniami dotyczącymi sposobu ich finansowania;
7) doradztwo merytoryczne w zakresie przygotowania oraz koordynowania procesów inwestycyjnych;
8) doradztwo merytoryczne w zakresie infrastruktury oraz administracji;
9) uzgadnianie rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych zgłaszanych przez jednostki organizacyjne powiatu;
10) realizacja innych zadań powierzonych przez starostę.

Unia Europejska Banner