Biuro Audytu

Stanisław Mikołajczyk – Audytor


st.mikolajczyk@powiat.zgorzelec.pl
budynek 8a, pok. 310
tel. 75 77 50 192


Do zadań biura należy:

1) niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w jednostce, ustalające obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów, a w szczególności:
a) zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w jednostce procedurami wewnętrznymi,
b) efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli,
c) wiarygodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu,
2) czynności doradcze, w tym składanie wniosków mające na celu usprawnienie funkcjonowania starostwa;
3) sporządzanie rocznego planu audytów wewnętrznych;
4) przedstawianie staroście sprawozdania z wykonania planu za rok poprzedni i planu audytów na rok następny;
5) wnioskowanie o powołanie rzeczoznawcy;
6) realizacja innych zadań powierzonych przez starostę.

Unia Europejska Banner