Wydział Budżetu i Finansów

[responsivevoice_button voice=”Polish Female” buttontext=”Lektor”]


Skarbnik Powiatu – Dagmara Jaworska

tel. 75 77 61 567
pokój nr 308 II piętro w budynku nr 8A

e-mail: d.jaworska@powiat.zgorzelec.pl


Dyrektor Wydziału – Małgorzata Leonik

tel. 75 77 61 550 w. 5
pokój nr 302, II piętro budynku nr 8A

e-mail: m.leonik@powiat.zgorzelec.pl


Do zadań wydziału należy:

1) koordynowanie prac związanych z opracowaniem projektu budżetu powiatu;
2) opracowywanie projektów uchwał budżetowych, projektów zmian budżetu, projektów uchwał w sprawie zaciągania kredytów i pożyczek;
3) wnioskowanie do zarządu powiatu o dokonanie zmian w budżecie powiatu;
4) opracowywanie planu finansowego starostwa;
5) prowadzenie zbiorczej ewidencji budżetu powiatu i nadzorowanie poprawności opracowania planów finansowych powiatowych jednostek organizacyjnych i ich przygotowanie do zatwierdzenia;
6) sprawowanie ogólnej kontroli nad prawidłowością wykonania budżetu powiatu;
7) prowadzenie rachunkowości starostwa i budżetu powiatu;
8) prowadzenie ewidencji i windykacji należności w imieniu skarbu państwa;
9) sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań jednostkowych wykonania budżetu starostwa oraz sprawozdań zbiorczych powiatu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
10) przygotowywanie analiz i informacji o wykonaniu budżetu powiatu;
11) opiniowanie pod względem finansowym projektów przedsięwzięć (programów gospodarczych, strategii rozwoju powiatu itp.) wywołujących skutki finansowe;
12) obsługa rozliczeń podatku od towarów i usług powiatu zgorzeleckiego;
13) obsługa finansowa i rozliczanie projektów realizowanych ze środków zewnętrznych;
14) realizacja innych zadań powierzonych przez starostę.

Unia Europejska Banner
X