Wydział Budżetu i Finansów

[responsivevoice_button voice=”Polish Female” buttontext=”Lektor”]


Skarbnik Powiatu – Dagmara Jaworska

tel. 75 77 61 567
pokój nr 308 II piętro w budynku nr 8A

e-mail: d.jaworska@powiat.zgorzelec.pl


Dyrektor Wydziału – Grzegorz Mazur

tel. 75 77 61 550 w. 2
pokój nr 305, II piętro budynku nr 8A

e-mail: g.mazur@powiat.zgorzelec.pl


Do zadań wydziału należy:

I. Obsługa finansowo-księgowa urzędu obsługującego – Starostwa Powiatowego
w Zgorzelcu, w szczególności:
1. Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej w module finansowo-księgowym
w zakresie dochodów i wydatków Starostwa Powiatowego, z zachowaniem wyodrębnionej ewidencji oraz z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej, zgodnie
z aktualnymi przepisami.
2. Prowadzenie ewidencji analitycznej rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń, na podstawie sporządzonych list płac oraz odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań na podstawie sporządzonych list płac.
3. Prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej w zakresie rozliczeń z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4. Prowadzenie rejestru sum depozytowych.
5. Rozliczanie czynszów dzierżawnych kół łowieckich i dokonywanie przelewów bankowych w podziale dla gmin i nadleśnictw.
6. Prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie przedłożonych z wydziału merytorycznego dokumentów.
7. Analiza należności oraz przeprowadzanie postępowania egzekucyjnego powyższych należności, w tym w szczególności sporządzanie i wysyłanie wezwań do zapłaty
z tytułu zaległych należności oraz przeprowadzanie postępowania w zakresie udzielania ulg w spłacie należności.
8. Wprowadzanie i uaktualnianie danych o zobowiązaniach dłużników w Krajowym Rejestrze Długów w zakresie realizacji dochodów Skarbu Państwa.

II. Ewidencja i rozliczenia w zakresie centralizacji rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusz pracy w zakresie umów cywilnoprawnych w Powiecie Zgorzeleckim (Centralny PIT), w tym odpowiada za prawne zaangażowanie z tytułu umów cywilnoprawnych
w Powiecie Zgorzeleckim zaplanowanych w ramach Centralnego PIT.

III. Realizacja dochodów Skarbu Państwa, w szczególności:
1. Ewidencja dochodów Skarbu Państwa w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową według kontrahentów w podziale na budżet Państwa i budżet Powiatu oraz zasady rachunkowości i zakładowy plan kont dla Starostwa Powiatowego.
2. Analiza należności oraz przeprowadzanie postępowania egzekucyjnego powyższych należności, w tym w szczególności sporządzanie i wysyłanie wezwań do zapłaty
z tytułu zaległych należności oraz przeprowadzanie postępowania w zakresie udzielania ulg w spłacie należności.
3. Rozliczenia z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim w zakresie realizacji dochodów Skarbu Państwa.
4. Wprowadzanie i uaktualnianie danych o zobowiązaniach dłużników w Krajowym Rejestrze Długów w zakresie realizacji dochodów Skarbu Państwa.

IV. Planowanie budżetu Powiatu w zakresie dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów.

V. Wykonywanie budżetu Powiatu, w szczególności dbałość o prawidłowe i zgodne
z uchwałą budżetową gromadzenie dochodów i gospodarowanie wydatkami budżetowymi oraz monitorowanie przebiegu wykonania budżetu.

VI. Sprawozdawczości budżetowej, w szczególności weryfikacja sprawozdań otrzymanych od jednostek organizacyjnych i Starostwa w odniesieniu do założeń planowych jak również sporządzanie zbiorczych sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych
na podstawie sprawozdań otrzymanych od podległych jednostek organizacyjnych Powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym bilansu z wykonania budżetu za każdy rok.

VII. Obsługa bankowa, w szczególności przygotowywanie wymaganych, dla realizowanych projektów/ programów przez jednostki organizacyjne, dokumentów do otwarcia rachunków bankowych (subkont do rachunku budżetu – organu) zgodnie z dyspozycją kierowników/ dyrektorów jednostek budżetowych oraz dyrektorów wydziałów Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu.

VIII. Ewidencja i rozliczenia scentralizowanego podatku od towarów i usług (VAT).

IX. Wykonywanie innych zadań zgodnie z dyspozycją Starosty, Zarządu Powiatu i Skarbnika Powiatu.

Unia Europejska Banner