Biuro Rady i Zarządu Powiatu

Katarzyna Chamer – Inspektor

Kamila Imbierowicz – Inspektor


tel. 75 77 61 565

e-mail: biurorady@powiat.zgorzelec.pl

pokój nr 206, I piętro budynku 8 A


Do zadań biura należy:

1) organizacja i obsługa kancelaryjno – biurowa rady i jej komisji, przygotowywanie materiałów;
2) prowadzenie dokumentacji, zapewnienie obsługi technicznej i prawnej;
3) przekazywanie zarządowi uchwał rady, interpelacji, wniosków i zapytań radnych, opinii komisji stałych;
4) prowadzenie rejestru podjętych uchwał rady, wniosków komisji, interpelacji
i zapytań radnych, rejestru skarg i wniosków obywateli oraz podejmowanie działań zmierzających do ich bezzwłocznego załatwienia;
5) gromadzenie i udostępnianie zbioru aktów prawa miejscowego ustanowionego przez radę;
6) przekazywanie do publikacji i ogłaszanie aktów prawa miejscowego, przepisów porządkowych;
7) przekazywanie uchwał rady organom nadzoru;
8) udział w opracowywaniu projektów planów pracy rady, komisji stałych, planów szkoleń, narad, roboczych spotkań;
9) organizacja i obsługa dyżurów przewodniczącego, narad i konferencji zwoływanych przez przewodniczącego;
10) prowadzenie ewidencji radnych i niezbędnej w tym zakresie dokumentacji;
11) naliczanie diet radnym i prowadzenie niezbędnej w tym zakresie dokumentacji;
12) obsługa techniczno-biurowa zarządu;
13) wykonywanie obowiązków związanych z publikacją w Biuletynie Informacji Publicznej informacji określonych w przepisach ustawy o samorządzie powiatowym;
14) wykonywanie innych czynności powierzonych przez przewodniczącego lub

 

Unia Europejska Banner