Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

[responsivevoice_button voice=”Polish Female” buttontext=”Lektor”]
Bogusława Witkowska – Dyrektor


tel. 75 77 61 563 lub 590 wew. 1
Pokój nr 316, II piętro w budynku nr 8A

Agnieszka Budych – Zastępca Dyrektora


tel. 75 77 61 563 lub 590 wew. 3
Pokój nr 314, II piętro w budynku nr 8A
email: a.budych@powiat.zgorzelec.pl


Do zadań wydziału należy:

1) planowanie i sprawowanie nadzoru w zakresie spraw organizacyjnych
i administracyjnych nad:
a) szkołami specjalnymi,
b) szkołami ponadpodstawowymi różnych typów dla młodzieży i dorosłych,
c) młodzieżowym ośrodkiem socjoterapii,
d) internatem szkół specjalnych,
e) świetlicą szkolną,
f) międzyszkolnym ośrodkiem sportowym,
g) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
2) prowadzenie rejestru funkcjonujących publicznych i niepublicznych szkół
i placówek;
3) przygotowywanie projektów uchwał rady w sprawach dotyczących oświaty, kultury, sportu i rekreacji;
4) przygotowanie procedury konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora szkoły lub placówki oświatowej;
5) prowadzenie spraw osobowych dyrektorów szkół i placówek;
6) planowanie budżetów i nadzorowanie realizacji wydatków podległych jednostek oświatowych;
7) współpraca w zakresie planowania inwestycji i remontów w podległych jednostkach oświatowych;
8) współpraca w realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych;
9) prowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się
o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego;
10) sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej, prawidłowością gospodarki finansowej, wykorzystaniem dotacji przyznawanych szkołom i placówkom oświatowym;
11) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących zagadnień oświatowych;
12) organizacja i koordynowanie konkursów o zasięgu powiatowym z zakresu oświaty, kultury i sportu;
13) gromadzenie bazy danych w Systemie Informacji Oświatowej oraz terminowe sporządzanie wymaganych sprawozdań;
14) prowadzenie naboru do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych poprzez nabór elektroniczny;
15) wydawanie skierowań do placówek opiekuńczo–wychowawczo-resocjalizacyjnych oraz prowadzenie rejestru wydanych skierowań;
16) realizacja zadań związanych z nadzorem i współpracą ze stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami;
17) przygotowanie projektów programu współpracy z organizacjami pozarządowymi;
18) opiniowanie wniosków o dotację z budżetu powiatu w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi;
19) organizacja i koordynacja zbiórek żywności dla potrzebujących na terenie powiatu oraz realizacja Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PAED;
20) współpraca w zakresie powiatowego programu opieki nad zabytkami powiatu zgorzeleckiego;
21) realizacja innych zadań powierzonych przez starostę.

Unia Europejska Banner
X