Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Agnieszka Budych – Dyrektor Wydziału


tel. 75 77 61 563

lub 75 77 61 590
Pokój nr 316, II piętro w budynku nr 8A

email: a.budych@powiat.zgorzelec.pl


Do zadań wydziału należy:

1) planowanie i sprawowanie nadzoru w zakresie spraw organizacyjnych i administracyjnych nad:
a) szkołami specjalnymi,
b) szkołami ponadpodstawowymi różnych typów dla młodzieży i dorosłych,
c) młodzieżowym ośrodkiem socjoterapii,
d) internatem szkół specjalnych,
e) świetlicą szkolną,
f) międzyszkolnym ośrodkiem sportowym,
g) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
2) prowadzenie rejestru funkcjonujących publicznych i niepublicznych szkół i placówek;
3) przygotowywanie projektów uchwał rady w sprawach dotyczących oświaty, kultury, sportu i rekreacji;
4) przygotowanie procedury konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora szkoły lub placówki oświatowej;
5) prowadzenie spraw osobowych dyrektorów szkół i placówek;
6) planowanie budżetów i nadzorowanie realizacji wydatków podległych jednostek oświatowych;
7) współpraca w zakresie planowania inwestycji i remontów w podległych jednostkach oświatowych;
8) inicjowanie działań mających na celu zaangażowanie dyrektorów jednostek oświatowych w innowacyjne przedsięwzięcia współfinansowane ze źródeł zewnętrznych;
9)współpraca w realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych;
10) prowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego;
11) sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej, prawidłowością gospodarki finansowej, efektywnym wykorzystaniem dotacji przyznawanych szkołom i placówkom oświatowym;
12) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących zagadnień oświatowych;
13) organizacja i koordynowanie konkursów o zasięgu powiatowym z zakresu oświaty, kultury i sportu;
14) gromadzenie bazy danych w Systemie Informacji Oświatowej oraz terminowe sporządzanie wymaganych sprawozdań;
14) prowadzenie naboru do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych poprzez nabór elektroniczny;
15) wydawanie skierowań do placówek opiekuńczo–wychowawczo-resocjalizacyjnych oraz prowadzenie rejestru wydanych skierowań;
16) realizacja innych zadań powierzonych przez Starostę.

Unia Europejska Banner